Wersja obowiązująca z dnia

Departament Kontroli

Dyrektor: Renata Ratyńska-Bienia
Zastępca dyrektora: Jarosław Cieśliński
Zastępca dyrektora: Artur Wrochna

 

10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3
tel. (0-89) 512 57 80
fax. (0-89) 512 57 89

 

 1. W skład Departamentu Kontroli wchodzą:
  1. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (ZK);
  2. Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO (ZRPO);
  3. Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa (PWS);
  4. Samodzielne Stanowisko ds. Skarg i Wniosków (SiW);
  5. Samodzielne Stanowisko ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji (NFK);

 2. Do zadań Biura ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych należy w szczególności:
  1. sporządzanie w uzgodnieniu z Departamentami rocznego planu kontroli Urzędu oraz sprawozdania z jego wykonania;
  2. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej Urzędu, m.in. na podstawie sprawozdań Dyrektorów Departamentów;
  3. wykonywanie kontroli wewnętrznej w Departamentach, zwłaszcza w zakresie:
   1. organizacji i zarządzania Departamentami,
   2. przestrzegania przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu postępowania administracyjnego,
   3. prowadzenia działalności kontrolnej przez Dyrektorów Departamentów w ramach sprawowanego przez nich nadzoru nad terminowością i prawidłowością zadań wykonywanych przez pracowników,
   4. prawidłowości przestrzegania procedur kontroli finansowej, prawidłowości postępowania w zamówieniach publicznych,
   5. przestrzegania realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli oraz terminów realizacji uchwał Zarządu Województwa i wniosków Komisji Sejmiku;
  4. nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych przez Departamenty;
  5. wykonywanie kontroli zewnętrznych w zakresie sposobu realizowania na obszarze Województwa zadań publicznych wynikających z aktów prawnych w odniesieniu do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
  6. kontrola i ocena podmiotów leczniczych utworzonych przez Samorząd Województwa w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności udzielanych świadczeń medycznych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej;
  7. nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
  8. współpraca z Komisją Rewizyjną Sejmiku przy przeprowadzaniu kontroli.

 3. Do zadań Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez IZ, IP, ZIT-y bis;
  2. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 - zapewnienie ścieżki audytu;
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 w przedmiocie zwrotu środków;
  4. opracowywanie i aktualizacja:
   1. wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020,
   2. wkładu do Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020 w zakresie Pomocy technicznej, w tym sporządzanie sprawozdań z realizacji;
  5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy przygotowywaniu sprawozdań/informacji kwartalnych/rocznych/końcowego w zakresie Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
  6. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie monitorowania procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli zewnętrznych;
  7. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucje Audytowe;
  8. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach RPO WiM 2014-2020;
  9. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych;
  10. zamykanie perspektywy finansowej w zakresie spraw realizowanych przez Biuro;
  11. przeprowadzanie kontroli trwałości na miejscu realizacji projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013;
  12. przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007- 2013 zleconych przez Marszałka Województwa;
  13. współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych horyzontalnych.

 4. Do zadań Biura ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie kontroli na dokumentach oraz na miejscu realizacji projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie;
  2. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie - zapewnienie ścieżki audytu;
  3. opracowywanie i aktualizacja:
   1. wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020,
   2. wkładu do Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020 w ramach kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, w tym sporządzanie sprawozdań z realizacji;
  4. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy przygotowywaniu sprawozdań/ informacji kwartalnych/rocznych/końcowego w ramach kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020;
  5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie monitorowania procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli zewnętrznych;
  6. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucje Audytowe;
  7. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach RPO WiM 2014-2020;
  8. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych;
  9. zamykanie perspektywy finansowej w zakresie spraw realizowanych przez Biuro;
  10. przeprowadzanie kontroli trwałości na miejscu realizacji projektów własnych w ramach RPO WiM 2007-2013 oraz RPO WiM 2014-2020;
  11. współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych horyzontalnych.

 5. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków należy w szczególności:
  1. przyjmowanie skarg, wniosków i petycji oraz koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Województwa, z wyłączeniem skarg, wniosków i petycji do których rozpatrzenia i załatwienia właściwy jest Sejmik Województwa;
  2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rejestru petycji kierowanych do Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu oraz Sekretarza Województwa;
  3. opracowywanie przy współpracy z Departamentami analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, do których rozpatrzenia i załatwienia właściwy jest Sejmik Województwa;
  4. opracowywanie przy współpracy z Departamentami corocznej zbiorczej informacji o petycjach, dla których właściwy do załatwienia jest Zarząd lub Marszałek, rozpatrywanych w roku poprzednim oraz przekazanie jej do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 czerwca każdego roku.

 6. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji należy w szczególności:
  1. koordynacja wdrażania mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz procesu zarządzania ryzykiem w ramach RPO WiM 2014-2020, w tym:
   1. opracowywanie i aktualizacja:
    − Zasad Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych,
    − wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 w części, dotyczącej przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz zarządzania ryzykiem,
    − regulacji wewnętrznych, dotyczących pracy Zespołu ds. oceny ryzyk nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
   2. koordynacja realizacji zadań Zespołu ds. oceny ryzyk nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz opracowywania i aktualizacji Rejestru ryzyk dla RPO WiM 2014-2020,
   3. weryfikacja Instrukcji Wykonawczej IP w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz zarządzania ryzykiem,
   4. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz zarządzania ryzykiem;
  2. współpraca w zakresie przygotowywania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-2020 w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz zarządzania ryzykiem;
  3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi zaangażowanymi we wdrażanie RPO WiM 2014-2020 w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz zarządzania ryzykiem;
  4. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową w zakresie zadań Samodzielnego stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji;
  5. koordynacja działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Urzędzie, w tym opracowywanie i aktualizacja:
   1. procedur w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym,
   2. rejestru zgłoszonych zdarzeń o charakterze korupcyjnym;
  6. zamykanie perspektywy finansowej w części, dotyczącej Samodzielnego stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji.

 

Sprawy załatwiane w Departamencie