Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Kontroli

Dyrektor: Renata Ratyńska-Bienia
Zastępca dyrektora: Iwona Sułecka

10-503 Olsztyn, ul. Kościuszki 37, pok. 14
tel. (0-89) 512 57 80
fax. (0-89) 512 57 89

 

 1. W skład Departamentu Kontroli wchodzą:
  1. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (ZK);
  2. Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO (ZRPO);
  3. Samodzielne Stanowisko ds. Skarg i Wniosków (SiW).

 2. Do zadań Biura ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych należy w szczególności:
  1. sporządzanie w uzgodnieniu z Departamentami rocznego planu kontroli Urzędu w tym wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz sprawozdania z jego wykonania;
  2. sporządzanie rocznej analizy działalności kontrolnej Urzędu m.in. na podstawie sprawozdań Dyrektorów Departamentów;
  3. wykonywanie kontroli wewnętrznej w Departamentach, zwłaszcza w zakresie:
   1. organizacji i zarządzania Departamentami,
   2. przestrzegania przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu postępowania administracyjnego,
   3. prowadzenia działalności kontrolnej przez Dyrektorów Departamentów w ramach sprawowanego przez nich nadzoru nad terminowością i prawidłowością zadań wykonywanych przez pracowników,
   4. prawidłowości przestrzegania procedur kontroli finansowej, prawidłowości postępowania w zamówieniach publicznych,
   5. przestrzegania realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli oraz terminów realizacji uchwał Zarządu Województwa i wniosków Komisji Sejmiku;
  4. nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych przez Departamenty;
  5. wykonywanie kontroli zewnętrznych w zakresie sposobu realizowania na obszarze Województwa zadań publicznych wynikających z aktów prawnych w odniesieniu do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
  6. kontrola i ocena podmiotów leczniczych utworzonych przez Samorząd Województwa w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności udzielanych świadczeń medycznych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej;
  7. nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych przez samorządowe jednostki organizacyjne;
  8. współpraca z Komisją Rewizyjną Sejmiku przy przeprowadzaniu kontroli.

 3. Do zadań Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie kontroli wykonania przez IZ Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WiM 2007-2013 i RPO WiM 2014-2020;
  2. przeprowadzanie kontroli wykonania przez IP Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020;
  3. przeprowadzanie kontroli wykonania zadań finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020 w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
  4. przeprowadzanie kontroli projektów na zakończenie Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 – zapewnienie ścieżki audytu;
  5. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 w przedmiocie zwrotu środków;
  6. przeprowadzanie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu realizacji projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013 przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
  7. przeprowadzanie kontroli ex ante i ex post dotyczących poprawności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013,
  8. opiniowanie dokumentacji przetargowej pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013;
  9. przeprowadzanie kontroli zleconych przez Marszałka Województwa w zakresie projektów, których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

 4. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków należy w szczególności:
  1. przyjmowanie skarg, wniosków i petycji oraz koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Województwa;
  2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz rejestru petycji kierowanych do Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu oraz Sekretarza Województwa;
  3. opracowywanie przy współpracy z Departamentami analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  4. opracowanie przy współpracy z Departamentami corocznej zbiorczej informacji o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim oraz przekazanie jej do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 czerwca każdego roku.