Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Kontroli

Dyrektor: Renata Ratyńska-Bienia
Zastępca dyrektora: Iwona Sułecka
p.o. Zastępcy dyrektora: Jarosław Cieśliński

10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3
tel. (0-89) 512 57 80
fax. (0-89) 512 57 89

 

 1. W skład Departamentu Kontroli wchodzą:
  1. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (ZK);
  2. Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO (ZRPO);
  3. Samodzielne Stanowisko ds. Skarg i Wniosków (SiW);
  4. Samodzielne Stanowisko ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji (NFK);

 2. Do zadań Biura ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych należy w szczególności:
  1. sporządzanie w uzgodnieniu z Departamentami rocznego planu kontroli Urzędu w tym wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz sprawozdania z jego wykonania;
  2. sporządzanie rocznej analizy działalności kontrolnej Urzędu m.in. na podstawie sprawozdań Dyrektorów Departamentów;
  3. wykonywanie kontroli wewnętrznej w Departamentach, zwłaszcza w zakresie:
   1. organizacji i zarządzania Departamentami,
   2. przestrzegania przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu postępowania administracyjnego,
   3. prowadzenia działalności kontrolnej przez Dyrektorów Departamentów w ramach sprawowanego przez nich nadzoru nad terminowością i prawidłowością zadań wykonywanych przez pracowników,
   4. prawidłowości przestrzegania procedur kontroli finansowej, prawidłowości postępowania w zamówieniach publicznych,
   5. przestrzegania realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli oraz terminów realizacji uchwał Zarządu Województwa i wniosków Komisji Sejmiku;
  4. nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych przez Departamenty;
  5. wykonywanie kontroli zewnętrznych w zakresie sposobu realizowania na obszarze Województwa zadań publicznych wynikających z aktów prawnych w odniesieniu do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
  6. kontrola i ocena podmiotów leczniczych utworzonych przez Samorząd Województwa w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności udzielanych świadczeń medycznych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej;
  7. nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych przez samorządowe jednostki organizacyjne;
  8. współpraca z Komisją Rewizyjną Sejmiku przy przeprowadzaniu kontroli.

 3. Do zadań Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2014-2020:
   1. przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów Pomocy technicznej realizowanych przez IZ,
   2. przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów Pomocy technicznej realizowanych przez IP,
   3. przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów Pomocy technicznej realizowanych przez ZIT-y bis,
   4. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów Pomocy technicznej - zapewnienie ścieżki audytu,
   5. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie Pomocy technicznej w przedmiocie zwrotu środków,
   6. opracowywanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie Pomocy technicznej,
   7. opracowywanie i aktualizacja wkładu do Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020 w zakresie Pomocy technicznej, w tym sporządzanie sprawozdań z realizacji,
   8. współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań/informacji kwartalnych w zakresie Pomocy technicznej,
   9. współpraca przy sporządzaniu dla IK UP informacji kwartalnych z realizacji Programu w zakresie Pomocy technicznej,
   10. współpraca przy sporządzaniu sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji Programu w części dotyczącej Osi Pomocy technicznej,
   11. współpraca w zakresie monitorowania procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli zewnętrznych,
   12. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucje Audytowe,
   13. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   14. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych,
   15. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie spraw realizowanych przez ZRPO Departamentu Kontroli,
   16. archiwizacja dokumentacji;
  2. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. przeprowadzanie kontroli realizacji przez IZ Rocznych Planów Działań Pomocy technicznej RPO WiM 2007-2013,
   2. przeprowadzanie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu realizacji projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych przez Departamenty Urzędu oraz przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
   3. przeprowadzanie kontroli ex ante i ex post dotyczących poprawności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa,
   4. opiniowanie dokumentacji przetargowej pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa,
   5. przeprowadzanie kontroli zleconych przez Marszałka Województwa,
   6. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych,
   7. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013 w zakresie spraw realizowanych przez ZRPO Departamentu Kontroli,
   8. archiwizacja dokumentacji.

 4. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków należy w szczególności:
  1. przyjmowanie skarg, wniosków i petycji oraz koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Województwa;
  2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz rejestru petycji kierowanych do Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu oraz Sekretarza Województwa;
  3. opracowywanie przy współpracy z Departamentami analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  4. opracowanie przy współpracy z Departamentami corocznej zbiorczej informacji o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim oraz przekazanie jej do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 czerwca każdego roku.

 5. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji należy w szczególności:
  1. koordynacja wdrażania mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020, w tym:
   1. opracowanie i aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WiM 2014- 2020,
   2. opracowanie i aktualizacja procedur w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym,
   3. koordynacja realizacji zadań Zespołu ds. oceny ryzyka w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem RPO WiM 2014-2020,
   4. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem RPO WiM 2014-2020,
   5. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM w części dotyczącej skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych;
  2. koordynacja procesu zarządzania ryzykiem RPO WiM 2014-2020, w tym:
   1. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zarządzania ryzykiem,
   2. koordynacja opracowania i aktualizacji rejestru ryzyk dla RPO WiM 2014- 2020;
  3. współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014- 2020;
  4. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  5. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  6. weryfikacja IW IP;
  7. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w części dotyczącej Samodzielnego Stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji;
  8. archiwizacja dokumentacji.

 

Sprawy załatwiane w Departamencie