Petycje

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Petycje

Termin załatwienia

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie wskazanym powyżej, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie pomiot wnoszący petycję.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Siennicka

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 512 57 80

Sposób załatwienia

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą:

  • odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji; datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie na stronie internetowej, imienia i nazwiska albo nazwy wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana;
  • aktualizację informacji o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji;
  • zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna).

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

lub przesłanie za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

Petycja może być złożona w interesie publicznym, własnym, podmiotu trzeciego za jego zgodą, przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycję składa się w formie pisemnej, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czas realizacji

Czas realizacji uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy.

Uwagi

  • O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
  • Petycje nie zawierające oznaczenia wnoszącego petycję lub wskazania miejsca zamieszkania, albo siedziby oraz adresu do korespondencji pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.