Wersja obowiązująca z dnia

Petycje

Termin załatwienia

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie wskazanym powyżej, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie pomiot wnoszący petycję.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Siennicka

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 512 57 80

Sposób załatwienia

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą:

  • odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji; datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie na stronie internetowej, imienia i nazwiska albo nazwy wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana;
  • aktualizację informacji o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji;
  • zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna).

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

lub przesłanie za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

Petycja może być złożona w interesie publicznym, własnym, podmiotu trzeciego za jego zgodą, przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycję składa się w formie pisemnej, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czas realizacji

Czas realizacji uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy.

Uwagi

  • O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
  • Petycje nie zawierające oznaczenia wnoszącego petycję lub wskazania miejsca zamieszkania, albo siedziby oraz adresu do korespondencji pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.