Skargi i wnioski

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Skargi i wnioski

Termin załatwienia

Organ właściwy do załatwienia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
W razie niezałatwienia skargi w wyżej określonym terminie, organ ma obowiązek zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin jej załatwienia.
W razie niemożności załatwienia wniosku w wyżej określonym terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Siennicka

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 512 57 80

Sposób załatwienia

  • Postępowanie w sprawie skarg i wniosków jest jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, wszczynanym na skutek wniesienia skargi/wniosku.
  • O sposobie rozpatrzenia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/ wnioskodawcę.
  • Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
  • Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Czas realizacji

Czas realizacji uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy.

Uwagi

  • O tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
  • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.
  • Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych-rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
  • Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, a wnioski do organów właściwych ze względu na ich przedmiot.

Podstawa prawna

  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.