Departament Kontroli

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia nieobowiązująca

Departament Kontroli

Dyrektor: Renata Ratyńska-Bienia
Zastępca dyrektora: Jarosław Cieśliński

10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3
tel. (0-89) 512 57 80
fax. (0-89) 512 57 89

 

 1. W skład Departamentu Kontroli wchodzą:
  1. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (ZK);
  2. Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO (ZRPO);
  3. Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa (PWS);
  4. Samodzielne Stanowisko ds. Skarg i Wniosków (SiW);
  5. Samodzielne Stanowisko ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji (NFK);

 2. Do zadań Biura ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych należy w szczególności:
  1. sporządzanie w uzgodnieniu z Departamentami rocznego planu kontroli Urzędu oraz sprawozdania z jego wykonania;
  2. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej Urzędu, m.in. na podstawie sprawozdań Dyrektorów Departamentów;
  3. wykonywanie kontroli wewnętrznej w Departamentach, zwłaszcza w zakresie:
   1. organizacji i zarządzania Departamentami,
   2. przestrzegania przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu postępowania administracyjnego,
   3. prowadzenia działalności kontrolnej przez Dyrektorów Departamentów w ramach sprawowanego przez nich nadzoru nad terminowością i prawidłowością zadań wykonywanych przez pracowników,
   4. prawidłowości przestrzegania procedur kontroli finansowej, prawidłowości postępowania w zamówieniach publicznych,
   5. przestrzegania realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli oraz terminów realizacji uchwał Zarządu Województwa i wniosków Komisji Sejmiku;
  4. nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych przez Departamenty;
  5. wykonywanie kontroli zewnętrznych w zakresie sposobu realizowania na obszarze Województwa zadań publicznych wynikających z aktów prawnych w odniesieniu do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
  6. kontrola i ocena podmiotów leczniczych utworzonych przez Samorząd Województwa w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności udzielanych świadczeń medycznych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej;
  7. nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
  8. współpraca z Komisją Rewizyjną Sejmiku przy przeprowadzaniu kontroli.

 3. Do zadań Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez IZ, IP, ZIT-y bis;
  2. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 - zapewnienie ścieżki audytu;
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 w przedmiocie zwrotu środków;
  4. opracowywanie i aktualizacja:
   1. wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020,
   2. wkładu do Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020 w zakresie Pomocy technicznej, w tym sporządzanie sprawozdań z realizacji;
  5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy przygotowywaniu sprawozdań/informacji kwartalnych/rocznych/końcowego w zakresie Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
  6. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie monitorowania procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli zewnętrznych;
  7. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucje Audytowe;
  8. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach RPO WiM 2014-2020;
  9. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych;
  10. zamykanie perspektywy finansowej w zakresie spraw realizowanych przez Biuro;
  11. przeprowadzanie kontroli trwałości na miejscu realizacji projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013;
  12. przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007- 2013 zleconych przez Marszałka Województwa.

 4. Do zadań Biura ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie kontroli na dokumentach oraz na miejscu realizacji projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie;
  2. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie - zapewnienie ścieżki audytu;
  3. opracowywanie i aktualizacja:
   1. wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020,
   2. wkładu do Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020 w ramach kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, w tym sporządzanie sprawozdań z realizacji;
  4. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy przygotowywaniu sprawozdań/ informacji kwartalnych/rocznych/końcowego w ramach kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020;
  5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie monitorowania procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli zewnętrznych;
  6. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucje Audytowe;
  7. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach RPO WiM 2014-2020;
  8. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych;
  9. zamykanie perspektywy finansowej w zakresie spraw realizowanych przez Biuro;
  10. przeprowadzanie kontroli trwałości na miejscu realizacji projektów własnych w ramach RPO WiM 2007-2013 oraz RPO WiM 2014-2020.

 5. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków należy w szczególności:
  1. przyjmowanie skarg, wniosków i petycji oraz koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Województwa;
  2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz rejestru petycji kierowanych do Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu oraz Sekretarza Województwa;
  3. opracowywanie przy współpracy z Departamentami analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  4. opracowywanie przy współpracy z Departamentami corocznej zbiorczej informacji o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim oraz przekazanie jej do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 czerwca każdego roku.

 6. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji należy w szczególności:
  1. koordynacja wdrażania mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz procesu zarządzania ryzykiem w ramach RPO WiM 2014-2020, w tym:
   1. opracowywanie i aktualizacja:
    − Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych,
    − wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 w części, dotyczącej przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz zarządzania ryzykiem,
    − regulacji wewnętrznych, dotyczących pracy Zespołu ds. oceny ryzyk nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
   2. koordynacja realizacji zadań Zespołu ds. oceny ryzyk nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz opracowywania i aktualizacji Rejestru ryzyk dla RPO WiM 2014-2020,
   3. weryfikacja Instrukcji Wykonawczej IP w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz zarządzania ryzykiem,
   4. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz zarządzania ryzykiem;
  2. współpraca w zakresie przygotowywania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-2020 w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz zarządzania ryzykiem;
  3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi zaangażowanymi we wdrażanie RPO WiM 2014-2020 w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz zarządzania ryzykiem;
  4. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową w zakresie zadań Samodzielnego stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji;
  5. koordynacja działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Urzędzie, w tym opracowywanie i aktualizacja:
   1. procedur w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym,
   2. rejestru zgłoszonych zdarzeń o charakterze korupcyjnym;
  6. zamykanie perspektywy finansowej w części, dotyczącej Samodzielnego stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji.

 

Sprawy załatwiane w Departamencie