Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r.

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  6) Dyrektorze Urzędu – należy przez to rozumieć Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;”;
 2. dotychczasowy § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  1. „sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzędzie;
  2. nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji i zapytań radnych;
  3. koordynowanie działalności kontrolnej urzędu;
  4. koordynowanie działalności audytu wewnętrznego;
  5. organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli;
  6. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
  7. zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Urzędu;
  8. nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez departamenty i inne jednostki organizacyjne materiałów na posiedzenia Zarządu i sesje Sejmiku;
  9. przedkładanie Marszałkowi projektu porządku obrad Zarządu;
  10. nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania;
  11. prowadzenie spraw Urzędu powierzonych przez Marszałka;
  12. rozpatrywanie skarg dotyczących pracowników Urzędu;
  13. zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu;
  14. wdrażanie nowych zasad i technik zarządzania;
  15. nadzorowanie i koordynowanie działalności Departamentu Organizacyjnego;
  16. gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
  17. pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością;
  18. kierowanie działaniami Zespołu ds. SZJ ISO 9001:2000 .”;
 3. dotychczasowy § 21 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) sporządzanie i realizacja zgodnie z decyzją o dofinansowaniu cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO, między innymi w zakresie:
  1. zatrudniania i wynagradzania pracowników przy udziale Biura Spraw Pracowniczych,
  2. wyposażenia stanowisk pracy,
  3. najmu i utrzymania powierzchni biurowych,
  4. rozliczania kosztów administracyjnych i organizacyjnych związanych z zarządzaniem RPO,
  5. rozliczania podróży służbowych,
  6. innej działalności bieżącej;”;
 4. dotychczasowy § 26 ust. 13 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
  „b) planowanie budżetu IZ,”;
 5. dotychczasowy § 36 otrzymuje brzmienie:
  㤠36
  Departament Kontroli (K)
  1. W skład Departamentu Kontroli wchodzą:
   1. Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (ZK);
   2. Zespół Kontroli ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (ZRPO);
   3. Samodzielne Stanowisko ds. Skarg i Wniosków (SiW).
  1.  Do zadań Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych należy w szczególności:
   1. 1) sporządzanie w uzgodnieniu z Departamentami rocznych planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania;
    2) sporządzanie rocznej analizy działalności kontrolnej Urzędu m.in. na podstawie sprawozdań Dyrektorów Departamentów;
    3) wykonywanie kontroli wewnętrznej w Departamentach, zwłaszcza w zakresie:
    1. a) organizacji i zarządzania Departamentami,
     b) przestrzegania przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu,
     c) postępowania administracyjnego,
     d) prowadzenia działalności kontrolnej przez Dyrektorów Departamentów w ramach sprawowanego przez nich nadzoru nad terminowością i prawidłowością zadań wykonywanych przez pracowników,
     e) prawidłowości przestrzegania procedur kontroli finansowej, prawidłowości postępowania w zamówieniach publicznych,
     f) przestrzegania realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli oraz terminów realizacji uchwał Zarządu Województwa i wniosków Komisji Sejmiku;
   1. nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych przez Departamenty;
   2. sporządzanie w uzgodnieniu z Departamentami rocznych planów kontroli jednostek samorządowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
   3. wykonywanie kontroli zewnętrznych w zakresie sposobu realizowania na obszarze Województwa zadań publicznych wynikających z aktów prawnych w odniesieniu do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
   4. kontrola i ocena wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia dotycząca realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń medycznych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz legalności, celowości i rzetelności gospodarki finansowej;
   5. nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych przez samorządowe jednostki organizacyjne.
  1. Do zadań Zespołu Kontroli ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury należy w szczególności:
   1. 1) przeprowadzenie kontroli wykonania Rocznych Planów Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej RPO WiM;
    2) przeprowadzenie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu realizacji projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach RPO WiM przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
    3) nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.
  1. Do zadań Samodzielnego Stanowisko ds. Skarg i Wniosków należy w szczególności:
   1. koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Dyrektorowi Urzędu;
   2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu oraz Dyrektora Urzędu;
   3. opracowywanie analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Departamenty.”;
 1. w dotychczasowym § 39 po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
  „14) prowadzenie biura Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.”;
 2. załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 3. załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki