Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
24110-01-2023Komunikat Przewodniczącego Komisji Wyborczej do wyłonienia organizacji pozarządowych w skład Komitetu Monitorującego regionalny program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
24209-01-2023Departament Społeczeństwa Informacyjnego InspektorNabórMarcin Grzegorczyk
24309-01-2023Departament Finansów i Skarbu InspektorNabórMarcin Grzegorczyk
24409-01-2023Rozeznanie cenowe rynku na świadczenie usług polegających na wykonywaniu drobnych prac naprawczych i konserwatorskichZamówienia publiczneMarcin Grzegorczyk
24509-01-2023Wykaz przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, wykonujących badania z zakresu psychologii transportu, wpisanych do rejestru Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wg. stanu na dzień 05.01.2023 r.Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
24609-01-2023Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Główny SpecjalistaNabórAnna Lipka
24709-01-2023Uchwała w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w OlsztynieAkty prawneMarcin Grzegorczyk
24809-01-2023Uchwała w sprawie wniosku o poparcie przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego petycji Stowarzyszenia Aktywne Mazury skierowanej do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 2328) poprzez podjęcie stosownej uchwały/stanowiska i przekazanie jej Ministrowi InfrastrukturyAkty prawneMarcin Grzegorczyk
24909-01-2023Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2023Akty prawneMarcin Grzegorczyk
25009-01-2023Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoAkty prawneMarcin Grzegorczyk
25109-01-2023Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu ustalania i trybu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.Akty prawneMarcin Grzegorczyk
25209-01-2023Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Olsztyńskiemu, Bartoszyckiemu, Ełckiemu, Oleckiemu, Nowomiejskiemu, Działdowskiemu, Piskiemu, Iławskiemu, Gołdapskiemu, Giżyckiemu, Mrągowskiemu, Ostródzkiemu oraz Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku prowadzenia Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku WarmińskimAkty prawneMarcin Grzegorczyk
25309-01-2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/179/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.Akty prawneMarcin Grzegorczyk
25409-01-2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/58/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoAkty prawneMarcin Grzegorczyk
25509-01-2023Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcamiAkty prawneMarcin Grzegorczyk
25609-01-2023Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/496/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowymAkty prawneMarcin Grzegorczyk
25709-01-2023Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w OlsztynieAkty prawneMarcin Grzegorczyk
25809-01-2023Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy RominckiejAkty prawneMarcin Grzegorczyk
25909-01-2023Uchwała w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy RominckiejAkty prawneMarcin Grzegorczyk
26009-01-2023Uchwała w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegoAkty prawneMarcin Grzegorczyk
Wyświetlone 241-260 z 25,449 rekordów.