Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje dodatkowe:

Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie wsparcia finansowego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymogi formalne i podlegała rozpatrzeniu.

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne stanowi załącznik nr 1 do uchwały

Stwierdza się, że rozpatrzono ofertę spełniającą wymogi formalne i zaakceptowano ją do realizacji.

Wykaz wybranych ofert wraz z punktacją oraz kwotami dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Stwierdza się, że nie wpłynęła żadna oferta nie spełniająca wymogów formalnych w konkursie.

Załączniki

Załączniki