Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje dodatkowe:

Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło 9 ofert.

8 ofert spełniało wymogi formalne.

1 oferta nie spełniała wymogów formalnych.

Do realizacji wybrano 8 ofert, które uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wykaz ofert, które uzyskały pozytywne opinie Komisji Konkursowej wraz z wysokością przyznanych dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki