Departament Koordynacji Promocji

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia nieobowiązująca

Departament Koordynacji Promocji

Dyrektor Departamentu: Radosław Zawadzki
Zastępca dyrektora: Piotr Burczyk
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 015
tel. (89) 512 51 70
fax. (89) 512 51 79
 
 1. W skład Departamentu Koordynacji Promocji (KP) wchodzą:
  1. Zespół Promocji i Komunikacji (I);
  2. Zespół Projektów Gospodarczych (III);
  3. Zespół Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (IV);
  4. Zespół Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (V);
  5. Zespół Promocji Regionalnego Programu Operacyjnego (VI).

 2. Do zadań Zespołu Promocji i Komunikacji należy w szczególności:
  1. inicjowanie, organizacja, prowadzenie i koordynacja działań związanych z ogólną promocją Województwa we współpracy z innymi jednostkami Urzędu i samorządu wojewódzkiego, samorządem terytorialnym innych szczebli oraz podmiotami w kraju i za granicą zajmującymi się promocją regionalną lub promocją Polski;
  2. opiniowanie, pomoc w przygotowywaniu i realizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych we współpracy z poszczególnymi departamentami;
  3. opracowywanie, przygotowywanie, wdrażanie oraz monitoring strategicznych programów promocyjnych województwa;
  4. promocja marki województwa zgodnej z aktualną strategią społeczno-gospodarczą województwa oraz strategicznymi programami promocyjnymi regionu;
  5. prowadzenie konsultacji projektów promocyjnych z ekspertami;
  6. nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, partnerami, sponsorami w celu minimalizowania kosztów samorządu przy organizacji realizowanych projektów promocyjnych regionu w ramach możliwości organizacyjnych oraz zgodnie ze statutem województwa i wytycznymi Departamentu Zamówień Publicznych;
  7. opracowywanie, przygotowywanie, gromadzenie i upowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących Województwa – w tym przeznaczonych do druku, publikacji lub emisji;
  8. administrowanie i aktualizacja serwisów informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w oparciu o materiały merytorycznie opracowane przez poszczególne jednostki Urzędu w ramach ich zadań, we współpracy z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego;
  9. przygotowywanie wydarzeń medialnych, konferencji prasowych i informacji prasowych oraz przeprowadzanie działań medialnych we współpracy z Gabinetem Marszałka;
  10. opracowywanie i wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej Urzędu oraz monitorowanie jego przestrzegania;
  11. monitorowanie mediów regionalnych i ogólnopolskich pod kątem wykorzystania informacji w bieżących projektach promocyjnych;
  12. prowadzenie spraw związanych z działalnością Zespołu ds. Wydawnictw;
  13. organizacja, współorganizacja regionalnych konkursów i innych działań promujących dobre zarządzanie w organizacjach (przedsiębiorstwach, organizacjach edukacyjnych, organizacjach publicznych), promujących podnoszenie jakości towarów i świadczonych usług oraz prezentujących dobre praktyki promujące województwo warmińsko-mazurskie, tj. Konkurs Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości, konkurs RPO Warmia i Mazury oraz programu Przedsiębiorstwo Fair Play i konkursu Gmina Fair Play;
  14. prowadzenie spraw związanych z marką i znakami towarowymi zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej w tym spraw związanych z wyrażeniem zgody na użycie przez podmioty oznaczeń regionalnych tj. logo województwa, herb województwa, hasło „Mazury Cud Natury”, prowadzenie spraw związanych z rejestracją znaków towarowych charakterystycznych dla województwa w Urzędzie Patentowym RP;
  15. współpraca z samorządami powiatowymi i gminnymi, gospodarczymi i zawodowymi w zakresie systemów zarządzania i podnoszenia jakości towarów i usług;
  16. współpraca z administracją rządową w zakresie systemów zarządzania i podnoszenia jakości towarów i usług;
  17. prowadzenie banku danych organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego, które wdrożyły znormalizowane systemy zarządzania;
  18. organizacja i współorganizacja szkoleń i konferencji z zakresu wdrażania systemów zarządzania jakością, akredytacji i certyfikacji, podnoszenia jakości towarów i usług.

 3. Do zadań Zespołu Projektów Gospodarczych należy w szczególności:
  1. opracowywanie, przygotowywanie i realizacja promocji gospodarczej regionu;
  2. wdrażanie projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+” oraz innych projektów, jako narzędzia do zadania określonego w pkt. 1;
  3. współpraca z instytucjami otoczenia biznesu odpowiedzialnymi za pozyskiwanie inwestorów i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw.

 4. Do zadań Zespołu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów należy w szczególności:
  1. identyfikacja rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granice Polski;
  2. wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym i inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami;
  3. pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych w postaci:
   1. zagranicznych raportów, analiz, badań rynkowych, opracowań sektorów problemowych i informacji na temat: administracyjno-prawnych, finansowych, w tym bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, także w zakresie rozwoju działalności eksportowej i podejmowania/realizacji inwestycji za granicą;
   2. obowiązujących zasad otwierania oddziałów i przedstawicielstw za granicą;
  4. gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się (fuzji) przedsiębiorstw, w tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne;
  5. pozyskiwanie i udostępnianie informacji w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów i uzansów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem;
  6. pozyskiwanie i przekazywanie informacji (a w przypadkach tego wymagających formułowanie rekomendacji) ukierunkowanych na umożliwienie przedsiębiorcom czy grupom przedsiębiorstw:
   1. dostosowania strategii eksportowej przedsiębiorstwa do danego rynku zagranicznego,
   2. dokonanie doboru efektywnych i skutecznych form realizacji działań marketingowych na rynkach zagranicznych;
  7. udostępnianie informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej – krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych);
  8. informowanie o funkcjonalności zasad korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT;
  9. informowanie i rekomendowanie wykorzystania aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: a) finansowym, b) usługowym, c) instytucjonalnym, ośrodków wsparcia eksporterów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, itp.;
  10. przygotowanie i obsługa misji gospodarczych z/do regionu;
  11. dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie (województwie), w tym:
   1. statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej,
   2. prawno-administracyjnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
   3. instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, zachętach inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz o instytucjach właściwych dla poszczególnych instrumentów (dane kontaktowe),
   4. dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych,
   5. podmiotach gospodarczych z regionu poszukujących inwestora,
   6. potencjalnych poddostawcach wg sektorów;
  12. organizacja, aktualizacja i udostępnianie baz danych gromadzących ww. informacje;
  13. inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora;
  14. promocja oferty inwestycyjnej poszczególnych gmin i powiatów z regionu;
  15. prowadzenie monitoringu napływu inwestycji do regionu;
  16. działania w formule follow-up w odniesieniu do klientów COIE;

 5. Do zadań Zespołu Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich należy dystrybucja informacji z zakresu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych w ramach danego województwa, a w szczególności:
  1. informowanie o możliwości wsparcia z funduszy strukturalnych;
  2. organizacja Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) na terenie województwa, w tym Mobilnych Punktów Informacyjnych;
  3. udział w festynach i innych imprezach plenerowych;
  4. przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych na temat funduszy europejskich;
  5. zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych;
  6. promowanie Sieci PIFE oraz świadczonych usług;
  7. koordynacja działalności Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych;
  8. kontrola i monitoring działania Punktów Informacyjnych;
  9. współpraca z innymi sieciami informacyjnymi, samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi w dziedzinie rozpowszechniania informacji na temat funduszy europejskich;
  10. rozliczanie dotacji celowej udzielonej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju na realizację zadań określonych w Umowie;
  11. bieżące monitorowanie wydatków zgodnie z procedurami urzędowymi;

 6. Do zadań Zespołu Promocji Regionalnego Programu Operacyjnego należy w szczególności:
  1. promocja RPO WiM 2014-2020;
  2. obsługa strony internetowej RPO WiM 2014-2020;
  3. koordynacja i realizacja szkoleń dla Beneficjentów;
  4. opracowanie, realizacja i aktualizacja Strategii komunikacji RPO WiM 2014-2020;
  5. opracowanie, realizacja i aktualizacja Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych RPO WiM 2014-2020;
  6. udział w opracowaniu i aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur;
  7. opracowanie wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ w zakresie zadań Zespołu;
  8. udział w opiniowaniu wytycznych MIiR;
  9. udział w opracowaniu wytycznych programowych RPO WiM 2014-2020;
  10. współpraca przy powierzaniu zadań IP w ramach realizacji RPO WiM 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;
  11. współpraca w zakresie nadzoru nad bieżącym wykonywaniem zadań przez IP w zakresie informacji i promocji;
  12. realizacja budżetu i planowanie finansowe w zakresie Pomocy technicznej w części wdrażanej przez Departament;
  13. sporządzanie i realizacja wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych;
  14. sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu w zakresie informacji i promocji;
  15. współpraca w zakresie ewaluacji RPO WiM 2014-2020;
  16. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  17. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
  18. archiwizacja dokumentacji.

 7. Przy wykonywaniu innych zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 Departament Koordynacji Promocji współpracuje z departamentami Urzędu oraz innymi instytucjami, wchodzącymi w skład systemu instytucjonalnego zarządzania RPO WiM 2014-2020.

Sprawy załatwiane w Departamencie