Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

p.o. Dyrektora: Jakub Szter
Zastępca dyrektora: Marzena Mateusiak
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. nr 1
tel. (89) 521 94 00
fax. (89) 521 94 19
 
 1. W skład Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego (SI) wchodzą:
  1. Biuro BIP i Rozwoju Technologii Informatycznych (I);
  2. Biuro Obsługi i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (II);
  3. Biuro Informatyzacji Urzędu (III);
  4. Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – samodzielne stanowisko (IV);
  5. Biuro Utrzymania Infrastruktury (V).
 1. Do zadań Biura BIP i Rozwoju Technologii Informatycznych należy w szczególności:
  1. odpowiedzialność za określenie struktury oraz funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej;
  2. administrowanie stroną podmiotową BIP wraz z publikowaniem i aktualizacją informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
  3. nadzór nad czynnościami dokonywanymi w zakresie kompetencji rzeczowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanymi z realizowaniem dostępu do informacji publicznych wraz z prowadzeniem rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
  4. administrowanie portalem internetowym oraz innymi stronami internetowymi należącymi do Urzędu Marszałkowskiego;
  5. opracowywanie i nadzór nad realizacją procedur zapewniających bezpieczeństwo zasobów informatycznych zawartych na witrynach internetowych;
  6. koordynowanie prac projektowych, projektowanie, administrowanie oraz tworzenie aplikacji i witryn internetowych;
  7. analiza i koordynowanie prac związanych z wykorzystaniem funkcjonalności systemów;
  8. wdrażanie nowych rozwiązań aplikacyjnych;
  9. przygotowanie i opracowanie parametrów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla realizowanych projektów, zadań , w zakresie pracy Biura;
  10. współuczestniczenie w opracowaniu koncepcji strategii rozwoju systemów teleinformatycznych.
 1. Do zadań Biura Obsługi i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego należy w szczególności:
  1. opracowywanie dokumentów i analiz stanowiących podstawę do opracowania wojewódzkiej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zamawianie badań i opracowań w tym zakresie;
  2. nadzór właścicielski nad infrastrukturą i majątkiem informatycznym stanowiącym własność Województwa (DataCenter, PIAP, SSPW, GIS);
  3. przygotowywanie i opracowywanie warunków dla projektów w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Samorządu Województwa;
  4. opracowanie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie;
  5. przygotowanie i opracowanie parametrów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla realizowanych projektów w zakresie pracy Biura;
  6. przygotowywanie dokumentacji, koordynowanie i realizowanie zamówień publicznych w zakresie projektów realizowanych przez DSI;
  7. nadzór i realizacja budżetu w zakresie działań podejmowanych i realizowanych przez DSI;
  8. prowadzenie nadzoru nad realizacją umów w zakresie finansowym oraz formalnym.
  9. wspieranie Inspektora Ochrony Danych w zakresie wykonywanych przez niego zadań
 1. Do zadań Biura Informatyzacji Urzędu należy w szczególności:
  1. pomoc informatyczna merytorycznym stanowiskom pracy w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz niestandardowego wykorzystania systemów informatycznych;
  2. nadzór nad rozdysponowaniem sprzętu teleinformatycznego, licencji oprogramowania i akcesoriów komputerowych;
  3. przygotowanie i opracowanie parametrów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla realizowanych projektów, zadań w tym sprzętu teleinformatycznego, w zakresie pracy Biura;
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych dla pracowników użytkujących sprzęt informatyczny;
  5. inicjowanie i realizacja koncepcji rozwoju systemów teleinformatycznych;
  6. wykonywanie zadań należących do Administratora Systemu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, tj.
   1. zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których są lub mają być przetwarzane informacje niejawne zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
   2. zapewnienie przestrzegania w Urzędzie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których są lub mają być przetwarzane informacje niejawne.
 1. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – samodzielnego stanowiska należy w szczególności:
  1. aktualizowanie polityki oraz procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  2. bieżąca kontrola przestrzegania procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego, Jednostek Organizacyjnych;
  3. sprawowanie nadzoru nad technologiczną prawidłowością użytkowania systemów;
  4. podejmowanie działań sprawdzających, kontrolnych lub zapobiegawczych, mających na celu zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  5. reagowanie na incydenty naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  6. prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 1. Do zadań Biura Utrzymania Infrastruktury należy w szczególności:
  1. administrowanie Samorządowym Ośrodkiem Przetwarzania Danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  2. wdrażanie, utrzymanie, modernizowanie i administrowanie urządzeniami, serwerami i systemami teleinformatycznymi;
  3. wdrażanie, utrzymanie, modernizowanie i administrowanie urządzeniami i systemami sieciowymi;
  4. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej będącej w zarządzaniu przez Urząd;
  5. przygotowanie i opracowanie parametrów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla realizowanych projektów, zadań w tym sprzętu teleinformatycznego, w zakresie pracy Biura;
  6. inicjowanie i realizacja koncepcji rozwoju systemów teleinformatycznych;
  7. opracowanie planów i koncepcji przedsięwzięć teleinformatycznych w Urzędzie oraz jednostkach budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.