Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Dyrektor: Maciej Bułkowski
Zastępca dyrektora: Marzena Mateusiak
Zastępca dyrektora: Jakub Wilk
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. nr 1
tel. (89) 521 94 00
fax. (89) 521 94 19
 
 1. W skład Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego (SI) wchodzą:
  1. Biuro BIP i Rozwoju Technologii Informatycznych (I);
  2. Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (II);
  3. Biuro Informatyzacji Urzędu (III);
  4. Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – samodzielne stanowisko (IV).
 1. Do zadań Biura BIP i Rozwoju Technologii Informatycznych należy w szczególności:
  1. odpowiedzialność za określenie struktury oraz funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej;
  2. administrowanie stroną podmiotową BIP;
  3. publikowanie i aktualizacja informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informacji przekazanych przez departamenty oraz jednostki organizacyjne Województwa Warmińsko- Mazurskiego;
  4. przenoszenie nieaktualnych informacji do archiwum utworzonego na stronie BIP na podstawie informacji uzyskanych z Departamentów oraz jednostek organizacyjnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego;
  5. nadzór nad czynnościami dokonywanymi w zakresie kompetencji rzeczowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanymi z realizowaniem dostępu do informacji publicznych;
  6. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
  7. odpowiedzialność za określenie struktury oraz funkcjonowania portalu internetowego oraz innych stron internetowych należących do Urzędu Marszałkowskiego;
  8. administrowanie portalem internetowym oraz innymi stronami internetowymi należącymi do Urzędu Marszałkowskiego;
  9. zarządzanie kontami redaktorów umieszczających informacje na stronach internetowych należących do Urzędu Marszałkowskiego;
  10. opracowywanie i nadzór nad realizacją procedur zapewniających bezpieczeństwo zasobów informatycznych zawartych na witrynach internetowych;
  11. koordynowanie prac projektowych, projektowanie, administrowanie oraz tworzenie aplikacji i witryn internetowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego;
  12. współpraca z właściwymi organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie ogólnych zasad, instrumentów realizacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego, aktywizacji informatycznej regionu, przygotowanie koncepcji rozwojowych.
 1. Do zadań Biura Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego należy w szczególności:
  1. opracowywanie dokumentów i analiz stanowiących podstawę do opracowania wojewódzkiej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zamawianie badań i opracowań w tym zakresie;
  2. koordynacja, monitoring i ewaluacja realizacji zadań wynikających z wojewódzkiej strategii społeczeństwa informacyjnego;
  3. opracowywanie koncepcji strategii rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie;
  4. nadzór nad gospodarowaniem infrastrukturą i majątkiem informatycznym stanowiącym własność Województwa;
  5. przygotowywanie i opracowywanie technicznych warunków dla projektów w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  6. opracowanie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie;
  7. inicjowanie i koordynowanie projektów sieci informacyjnej, w tym szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie, współpraca z organizacjami społecznymi i fundacjami uczestniczącymi w procesie wdrożenia idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;
  8. współpraca z administracją rządową przy realizacji projektów krajowych;
  9. przygotowywanie specyfikacji technicznej dotyczącej realizowanych przedsięwzięć.
 1. Do zadań Biura Informatyzacji Urzędu należy w szczególności:
  1. opracowanie koncepcji strategii rozwoju systemów teleinformatycznych w Urzędzie;
  2. opracowanie planów i koncepcji przedsięwzięć teleinformatycznych w Urzędzie na podstawie strategii rozwoju systemów teleinformatycznych;
  3. przygotowanie i opracowanie technicznych warunków dla projektów w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;
  4. przygotowanie parametrów technicznych sprzętu teleinformatycznego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu przeprowadzenia zamówień publicznych na potrzeby Urzędu;
  5. nadzór nad administrowaniem Samorządowym Ośrodkiem Przetwarzania Danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
  6. nadzór nad administrowaniem systemami teleinformatycznymi użytkowanymi w Urzędzie;
  7. nadzór nad rozdysponowaniem sprzętu teleinformatycznego i akcesoriów komputerowych;
  8. nadzór nad ewidencją sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania;
  9. pomoc informatyczna merytorycznym stanowiskom pracy w zakresie niestandardowego wykorzystania systemów informatycznych;
  10. organizowanie i prowadzenie szkoleń obsługi programów komputerowych dla pracowników użytkujących sprzęt informatyczny;
  11. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  12. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej Urzędu;
  13. wykonywanie zadań należących do Administratora Systemu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, tj.
   1. zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których są lub mają być przetwarzane informacje niejawne zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
   2. zapewnienie przestrzegania w Urzędzie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których są lub mają być przetwarzane informacje niejawne.
 1. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – samodzielnego stanowiska należy w szczególności:
  1. aktualizowanie polityki oraz procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  2. bieżąca kontrola przestrzegania procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  3. sprawowanie nadzoru nad technologiczną prawidłowością użytkowania systemów,
  4. podejmowanie działań sprawdzających, kontrolnych lub zapobiegawczych, mających na celu zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  5. reagowanie na incydenty naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  6. w przypadku naruszenia przepisów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie, identyfikowanie i analiza zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz podejmowanie działań zmierzających do ich zminimalizowania,
  7. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.