Wersja obowiązująca z dnia

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dyrektor: Zbigniew Cieciuch
Zastępca Dyrektora: Beata Romaszko-Klimaszewska
Zastępca Dyrektora: Anna Nakielska
Zastępca Dyrektora: Teresa Ojczyk
10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 89/91
tel. (0-89) 521 96 00
fax. (0-89) 521 96 09
 
 1. W skład Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wchodzą:
  1. Biuro Koordynacji (EFRR-II);
  2. Biuro Projektów Przedsiębiorczość (EFRR-III);
  3. Biuro Projektów Cyfryzacja (EFRR-IV);
  4. Biuro Projektów Rewitalizacja (EFRR-V);
  5. Biuro Projektów Infrastruktura Społeczna (EFRR-VI);
  6. Biuro Projektów Transport (EFRR-VII);
  7. Biuro Płatności (EFRR-VIII);
  8. Biuro Kontroli (EFRR-IX);
  9. Biuro Postępowań Administracyjnych (EFRR-X);
  10. Zespół ds. Systemów Informatycznych (EFRR-XI);
  11. Biuro Projektów Kultura (EFRR-XII).
  12. Biuro Projektów Energetyka (EFRR-XIII).
  13. Biuro Projektów Środowisko (EFRR-XIV).

 2. Do zadań Biura Koordynacji należy w szczególności w zakresie RPO WiM 2014-2020:
  1. współpraca przy opracowaniu projektu RPO WiM 2014-2020, negocjacjach RPO WiM 2014-2020 z Komisją Europejską oraz przy zmianie RPO WiM 2014- 2020 w trakcie jego realizacji;
  2. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
  4. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
  5. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  6. zawieranie umów ramowych/aneksów z kandydatami na ekspertów oraz rozliczanie zleceń zrealizowanych przez ekspertów;
  7. współpraca w zakresie organizacji szkoleń dla beneficjentów i kandydatów na ekspertów w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020;
  8. sporządzanie wkładów do harmonogramów naborów i ich aktualizacji w zakresie naborów realizowanych przez Departament;
  9. opracowywanie zbiorczych zestawień, ankiet w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020;
  10. wdrażanie i monitorowanie zaleceń i rekomendacji z przeprowadzonych audytów i kontroli w zakresie zadań Departamentu;
  11. sporządzanie rocznego podsumowania z przeprowadzonych audytów i kontroli;
  12. prowadzenie zbiorczych rejestrów i ewidencji w Departamencie;
  13. sporządzanie Rocznych Planów Wdrażania IZ i sprawozdań z ich realizacji w zakresie EFRR;
  14. współpraca w zakresie informacji i promocji RPO WiM 2014-2020;
  15. sporządzanie sprawozdań rocznych/ końcowego z realizacji osi priorytetowych;
  16. sporządzanie informacji kwartalnych z realizacji osi priorytetowych;
  17. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020;
  18. współpraca w zakresie ewaluacji RPO WiM 2014-2020;
  19. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  20. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020;
  21. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 3. Do zadań Biura Projektów Przedsiębiorczość należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorczość;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie powierzenia zadań IP P związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020,
   5. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów,
   6. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach części Osi priorytetowej I Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur:
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramem naborów,
    - obsługa Komisji Oceny Projektów, w tym zlecanie wykonania usług ekspertom,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   7. ocena pracy ekspertów,
   8. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   9. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   10. współpraca przy monitorowaniu inteligentnych specjalizacji,
   11. wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej,
   12. nadzór nad bieżącym wykonywaniem funkcji IP P w zakresie:
    - inicjowania zmian w umowie z IP P,
    - weryfikacji IW IP P,
    - weryfikacji i opiniowania Rocznych Planów Wdrażania IP P,
    - opiniowania propozycji IP P do rocznych harmonogramów naborów oraz ich aktualizacji,
    - weryfikowania i zatwierdzania dokumentów przygotowanych przez IP P związanych z wdrażaniem właściwych działań/poddziałań RPO WiM 2014- 2020,
    - współpracy przy rozpatrywaniu skarg na działalność IP P w zakresie zadań realizowanych przez Departament
   13. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P,
   14. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P,
   15. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   16. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   17. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   18. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 4. Do zadań Biura Projektów Cyfryzacja należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów,
   5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowy region:
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramem naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - obsługa Komisji Oceny Projektów, w tym zlecanie wykonania usług ekspertom,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów
   6. ocena pracy ekspertów,
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   10. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 5. Do zadań Biura Projektów Rewitalizacja należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VIII Obszary wymagające rewitalizacji oraz części Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna (Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków):
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramem naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - obsługa Komisji Oceny Projektów, w tym zlecanie wykonania usług ekspertom,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   6. ocena pracy ekspertów,
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   10. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 6. Do zadań Biura Projektów Infrastruktura Społeczna należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej II Turystyka i osi priorytetowej III Infrastruktura Społeczna;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych:
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramem naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - obsługa Komisji Oceny Projektów, w tym zlecanie wykonania usług ekspertom,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   6. ocena pracy ekspertów,
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   10. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 7. Do zadań Biura Projektów Transport należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura transportowa oraz części Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna (Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski):
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramem naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - obsługa Komisji Oceny Projektów, w tym zlecanie wykonania usług ekspertom,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   6. ocena pracy ekspertów,
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   10. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 8. Do zadań Biura Płatności należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. przechowywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu,
   2. odzyskiwanie kwot nienależnie pobranych lub wypłaconych w nadmiernej wysokości zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. weryfikacja wniosków o płatność,
   4. przygotowanie dyspozycji przelewów,
   5. współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych horyzontalnych,
   6. sporządzanie dokumentów niezbędnych do procesu certyfikacji wydatków,
   7. przechowywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie,
   8. odzyskiwanie środków przed etapem postępowania administracyjnego,
   9. współpraca w zakresie sporządzania deklaracji zarządczej,
   10. współpraca w zakresie opracowania budżetu RPO WiM 2014-2020 w części wdrażanej przez Departament,
   11. rozliczanie środków finansowych RPO WiM 2014-2020 w części wdrażanej przez Departament,
   12. opracowanie budżetu Samorządu Województwa w zakresie RPO WiM 2014-2020 w części wdrażanej przez Departament oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
   13. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej,
   14. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020,
   15. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   16. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P,
   17. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   18. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   19. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   20. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 9. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. opracowywanie procedur przeprowadzania kontroli,
   2. opracowywanie i weryfikacja Rocznego planu kontroli,
   3. przeprowadzanie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu realizacji projektu,
   4. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM 2007-2013 oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych,
   5. gromadzenie informacji i sporządzanie raportów o nieprawidłowościach;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. przygotowywanie wkładów do rocznych planów kontroli w zakresie zadań Departamentu,
   4. przygotowanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w zakresie zadań Departamentu,
   5. przeprowadzenie kontroli projektów (na dokumentach, w miejscu realizacji, trwałości, na zakończenie realizacji) w zakresie wdrażania Działań wdrażanych przez Departament (z wyłączeniem projektów, w których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie),
   6. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   7. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P,
   8. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   9. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   10. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 10. Do zadań Biura Postępowań Administracyjnych należy w szczególności:
  1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych przy współpracy z Departamentem Prawnym w przedmiocie zwrotu środków, zapłaty odsetek, zastosowania ulg w spłacie zobowiązań oraz określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania beneficjenta w sprawach beneficjentów realizujących projekty z zakresu priorytetów wdrażanych przez Departament i IP II w ramach RPO WiM 2007-2013;
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych przy współpracy z Departamentem Prawnym i Departamentem Finansów i Skarbu w przedmiocie zwrotu środków, zapłaty odsetek, zastosowania ulg w spłacie zobowiązań oraz określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania beneficjenta w sprawach beneficjentów realizujących projekty z zakresu priorytetów wdrażanych przez Departament i IP P w ramach RPO WiM 2014-2020;
  5. podejmowanie przy współpracy z Departamentem Prawnym czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec dłużnika w ramach egzekucji administracyjnej oraz egzekucji sądowej w celu wyegzekwowania zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO WiM 2007-2013;
  6. podejmowanie przy współpracy z Departamentem Prawnym i Departamentem Finansów i Skarbu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec dłużnika w ramach egzekucji administracyjnej oraz egzekucji sądowej w celu wyegzekwowania zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO WiM 2014-2020;
  7. współpraca z Departamentem Prawnym przy prowadzeniu postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i naprawczych, w sprawach RPO WiM 2007- 2013 i RPO WiM 2014-2020;
  8. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P;
  9. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  10. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020;
  11. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 11. Do zadań Zespołu ds. Systemów Informatycznych należy w szczególności:
  1. administrowanie, budowa i nadzór techniczny nad funkcjonowaniem LSI;
  2. zarządzanie treścią oraz nadzór techniczny nad stroną internetową RPO WiM 2007- 2013;
  3. opracowanie interfejsu komunikacyjnego pomiędzy lokalnym systemem informatycznym, a aplikacją główną centralnego systemu informatycznego (SL2014);
  4. administrowanie centralnym systemem teleinformatycznym (SL2014) w zakresie wdrażanych Działań;
  5. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  6. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020;
  7. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 12. Do zadań Biura Projektów Kultura należy w szczególności:
  1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020;
  4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT;
  5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Kultura i dziedzictwo:
   - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
   - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramem naborów,
   - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
   - obsługa Komisji Oceny Projektów, w tym zlecanie wykonania usług ekspertom,
   - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
   - rozpatrywanie protestów,
  6. ocena pracy ekspertów;
  7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
  8. monitorowanie projektów w okresie trwałości;
  9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR;
  10. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
  11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
  13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 13. Do zadań Biura Projektów Energetyka należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach części osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze (Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii);
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów,
   5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach części Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna (Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii):
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramem naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - obsługa Komisji Oceny Projektów, w tym zlecanie wykonania usług ekspertom,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   6. ocena pracy ekspertów,
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   10. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 14. Do zadań Biura Projektów Środowisko należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach części osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze (Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska oraz Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne);
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów:
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramem naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - obsługa Komisji Oceny Projektów, w tym zlecanie wykonania usług ekspertom,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   6. ocena pracy ekspertów,
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   10. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 15. Przy wykonywaniu innych zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współpracuje z departamentami Urzędu oraz innymi instytucjami, wchodzącymi w skład systemu instytucjonalnego zarządzania RPO WiM 2014-2020.