Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia nieobowiązująca

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dyrektor: Zbigniew Cieciuch
Zastępca Dyrektora: Beata Romaszko-Klimaszewska
Zastępca Dyrektora: Anna Nakielska
Zastępca Dyrektora: Teresa Ojczyk
10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 89/91
tel. (0-89) 521 96 00
fax. (0-89) 521 96 09
 
 1. W skład Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wchodzą:
  1. Biuro Koordynacji (EFRR-II);
  2. Biuro Projektów Przedsiębiorczość (EFRR-III);
  3. Biuro Projektów Cyfryzacja (EFRR-IV);
  4. Biuro Projektów Rewitalizacja (EFRR-V);
  5. Biuro Projektów Infrastruktura Społeczna (EFRR-VI);
  6. Biuro Projektów Transport (EFRR-VII);
  7. Biuro Płatności (EFRR-VIII);
  8. Biuro Kontroli (EFRR-IX);
  9. Biuro Postępowań Administracyjnych (EFRR-X);
  10. Zespół ds. Systemów Informatycznych (EFRR-XI);
  11. Biuro Projektów Kultura (EFRR-XII).
  12. Biuro Projektów Energetyka (EFRR-XIII).
  13. Biuro Projektów Środowisko (EFRR-XVI).

 2. Do zadań Biura Koordynacji należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. opracowywanie zbiorczych zestawień, ankiet dotyczących realizacji RPO WiM 2007-2013,
   2. koordynowanie wdrażania zaleceń i rekomendacji z przeprowadzonych kontroli w Departamencie,
   3. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie RPO WiM 2014-2020:
   1. współpraca przy opracowaniu projektu RPO WiM 2014-2020, negocjacjach RPO WiM 2014-2020 z Komisją Europejską oraz przy zmianie RPO WiM 2014-2020 w trakcie jego realizacji,
   2. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Departament,
   4. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Departament,
   5. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu,
   6. sporządzanie wkładów do harmonogramów naborów i ich aktualizacji w zakresie naborów realizowanych przez Departament,
   7. opracowywanie zbiorczych zestawień, ankiet w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   8. wdrażanie i monitorowanie zaleceń i rekomendacji z przeprowadzonych audytów i kontroli w zakresie zadań Departamentu,
   9. sporządzanie rocznego podsumowania z przeprowadzonych audytów i kontroli,
   10. prowadzenie zbiorczych rejestrów i ewidencji w Departamencie,
   11. sporządzanie rocznych planów wdrażania IZ i sprawozdań z ich realizacji w zakresie EFRR,
   12. współpraca w zakresie informacji i promocji RPO WiM 2014-2020,
   13. współpraca w zakresie organizacji szkoleń dla beneficjentów i kandydatów na ekspertów w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   14. sporządzanie sprawozdań rocznych/ końcowego z realizacji osi priorytetowych,
   15. sporządzanie informacji kwartalnych z realizacji osi priorytetowych,
   16. sporządzanie informacji miesięcznych na temat wysokości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczek,
   17. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM dla Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego Programu,
   18. współpraca w zakresie sporządzenia dla Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa informacji dotyczącej zmian w alokacji środków,
   19. sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w ramach Działań wdrażanych przez Departament,
   20. współpraca w zakresie monitorowania zasady n+3,
   21. współpraca w zakresie ewaluacji RPO WiM 2014-2020,
   22. współpraca przy sporządzaniu informacji o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim w obszarze priorytetów inwestycyjnych RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez Departament,
   23. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   24. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 3. Do zadań Biura Projektów Przedsiębiorczość należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorczość:
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie powierzenia zadań IP P związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020,
   5. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów,
   6. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach części Osi priorytetowej I Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur:
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów;
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   7. ocena pracy ekspertów,
   8. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   9. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   10. współpraca przy monitorowaniu inteligentnych specjalizacji,
   11. wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej,
   12. nadzór nad bieżącym wykonywaniem funkcji IP P w zakresie:
    - inicjowania zmian w umowie z IP P,
    - weryfikacji IW IP P,
    - weryfikacji i opiniowania rocznych planów wdrażania IP P,
    - opiniowania propozycji IP P do rocznych harmonogramów naborów oraz ich aktualizacji,
    - weryfikowania i zatwierdzania dokumentów przygotowanych przez IP P związanych z wdrażaniem właściwych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020,
   13. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P,
   14. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   15. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   16. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 4. Do zadań Biura Projektów Cyfryzacja należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów,
   5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowy region:
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   6. ocena pracy ekspertów,
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   10. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   11. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   12. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 5. Do zadań Biura Projektów Rewitalizacja należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. a) monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, b) zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie powierzenia zadań IP związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020,
   5. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   6. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VIII Obszary wymagające rewitalizacji oraz części Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna (Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków):
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   7. ocena pracy ekspertów,
   8. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   9. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   10. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 6. Do zadań Biura Projektów Infrastruktura Społeczna należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej II Turystyka i osi priorytetowej III Infrastruktura Społeczna,
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych:
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   6. ocena pracy ekspertów,
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   10. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   11. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   12. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 7. Do zadań Biura Projektów Transport należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura transportowa oraz części Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna (Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski):
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   6. ocena pracy ekspertów,
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   10. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   11. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   12. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 8. Do zadań Biura Płatności należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność,
   2. przechowywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu,
   3. odzyskiwanie kwot nienależnie pobranych lub wypłaconych w nadmiernej wysokości zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
   4. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM 2007-2013 oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych,
   5. wnioskowanie i rozliczanie środków finansowych na realizację RPO WiM 2007-2013,
   6. opracowywanie budżetu Samorządu Województwa w części dotyczącej RPO WiM 2007-2013 oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
   7. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. weryfikacja wniosków o płatność,
   4. przygotowanie dyspozycji przelewów,
   5. współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych horyzontalnych,
   6. sporządzanie dokumentów niezbędnych do procesu certyfikacji wydatków,
   7. przechowywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie,
   8. odzyskiwanie środków przed etapem postępowania administracyjnego,
   9. współpraca w zakresie sporządzania deklaracji zarządczej,
   10. współpraca w zakresie opracowania budżetu RPO WiM 2014-2020 w części wdrażanej przez Departament,
   11. rozliczanie środków finansowych RPO WiM 2014-2020 w części wdrażanej przez Departament,
   12. opracowanie budżetu Samorządu Województwa w zakresie RPO WiM 2014-2020 w części wdrażanej przez Departament oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
   13. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej,
   14. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020,
   15. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   16. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P,
   17. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   18. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   19. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 9. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. opracowywanie procedur przeprowadzania kontroli,
   2. opracowywanie i weryfikacja Rocznego planu kontroli,
   3. przeprowadzanie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu realizacji projektu,
   4. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektu,
   5. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM 2007-2013 oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych,
   6. gromadzenie informacji i sporządzanie raportów o nieprawidłowościach,
   7. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. przygotowywanie wkładów do rocznych planów kontroli w zakresie zadań Departamentu,
   4. przygotowanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w zakresie zadań Departamentu,
   5. przeprowadzenie kontroli projektów (na dokumentach, w miejscu realizacji trwałości, na zakończenie realizacji) w zakresie wdrażania Działań wdrażanych przez Departament (z wyłączeniem projektów, w których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie),
   6. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   7. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P,
   8. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   9. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   10. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 10. Do zadań Biura Postępowań Administracyjnych należy w szczególności:
  1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych przy współpracy z Departamentem Prawnym w przedmiocie zwrotu środków, zapłaty odsetek, zastosowania ulg w spłacie zobowiązań oraz określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania beneficjenta w sprawach beneficjentów realizujących projekty z zakresu priorytetów wdrażanych przez Departament i IP II w ramach RPO WiM 2007-2013;
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych przy współpracy z Departamentem Prawnym i Departamentem Finansów i Skarbu w przedmiocie zwrotu środków, zapłaty odsetek, zastosowania ulg w spłacie zobowiązań oraz określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania beneficjenta w sprawach beneficjentów realizujących projekty z zakresu priorytetów wdrażanych przez Departament i IP P w ramach RPO WiM 2014-2020;
  5. podejmowanie przy współpracy z Departamentem Prawnym czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec dłużnika w ramach egzekucji administracyjnej oraz egzekucji sądowej w celu wyegzekwowania zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO WiM 2007-2013;
  6. podejmowanie przy współpracy z Departamentem Prawnym i Departamentem Finansów i Skarbu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec dłużnika w ramach egzekucji administracyjnej oraz egzekucji sądowej w celu wyegzekwowania zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO WiM 2014-2020;
  7. współpraca z Departamentem Prawnym przy prowadzeniu postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i naprawczych, w sprawach RPO WiM 2007-2013 i RPO WiM 2014-2020;
  8. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P;
  9. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  10. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020;
  11. zamykanie perspektyw finansowych: 2007-2013 i 2014-2020.

 11. Do zadań Zespołu ds. Systemów Informatycznych należy w szczególności:
  1. administrowanie, budowa i nadzór techniczny nad funkcjonowaniem LSI;
  2. zarządzanie treścią oraz nadzór techniczny nad stroną internetową RPO WiM 2007-2013;
  3. opracowanie interfejsu komunikacyjnego pomiędzy lokalnym systemem informatycznym, a aplikacją główną centralnego systemu informatycznego (SL2014);
  4. administrowanie centralnym systemem teleinformatycznym (SL2014) w zakresie wdrażanych Działań;
  5. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  6. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020;
  7. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 12. Do zadań Biura Projektów Kultura należy w szczególności:
  1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020;
  4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT;
  5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Kultura i dziedzictwo:
   - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
   - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów,
   - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
   - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
   - rozpatrywanie protestów,
  6. ocena pracy ekspertów;
  7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
  8. monitorowanie projektów w okresie trwałości;
  9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR;
  10. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  11. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020;
  12. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 13. Do zadań Biura Projektów Energetyka należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach części osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze (Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii),
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów,
   5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach części Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna (Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii):
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   6. ocena pracy ekspertów,
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   10. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   11. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   12. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 14. Do zadań Biura Projektów Środowisko należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach części osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze (Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska oraz Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne),
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   3. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   4. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   5. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów:
    - opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    - realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów,
    - nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    - zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    - rozpatrywanie protestów,
   6. ocena pracy ekspertów,
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   10. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   11. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   12. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 15. Przy wykonywaniu innych zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współpracuje z departamentami Urzędu oraz innymi instytucjami, wchodzącymi w skład systemu instytucjonalnego zarządzania RPO WiM 2014-2020.