Wersja archiwalna z dnia

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dyrektor: Zbigniew Cieciuch
Zastępca Dyrektora: Beata Romaszko-Klimaszewska
Zastępca Dyrektora: Anna Nakielska
10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 89/91
tel. (0-89) 521 96 00
fax. (0-89) 521 96 09
 
 1. W skład Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wchodzą:
  1. Biuro Koordynacji (EFRR-II);
  2. Biuro Projektów Przedsiębiorczość (EFRR-III);
  3. Biuro Projektów Cyfryzacja (EFRR-IV);
  4. Biuro Projektów Rewitalizacja (EFRR-V);
  5. Biuro Projektów Infrastruktura Społeczna (EFRR-VI);
  6. Biuro Projektów Transport (EFRR-VII);
  7. Biuro Płatności (EFRR-VIII);
  8. Biuro Kontroli (EFRR-IX);
  9. Biuro Postępowań Administracyjnych (EFRR-X);
  10. Zespół ds. Systemów Informatycznych (EFRR-XI);
  11. Biuro Projektów Kultura (EFRR-XII).
  12. Biuro Projektów Energetyka (EFRR-XIII).
  13. Biuro Projektów Środowisko (EFRR-XVI).

 2. Do zadań Biura Koordynacji należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. opracowywanie zbiorczych zestawień, ankiet dotyczących realizacji RPO WiM 2007- 2013,
   2. koordynowanie wdrażania zaleceń i rekomendacji z przeprowadzonych kontroli w Departamencie,
   3. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie RPO WiM 2014-2020:
   1. współpraca przy opracowaniu projektu RPO WiM 2014-2020, negocjacjach RPO WiM 2014-2020 z Komisją Europejską oraz przy zmianie RPO WiM 2014-2020 w trakcie jego realizacji,
   2. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   3. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   4. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Departament,
   5. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Departament,
   6. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu,
   7. sporządzanie wkładów do harmonogramów naborów i ich aktualizacji w zakresie naborów realizowanych przez Departament,
   8. opracowywanie zbiorczych zestawień, ankiet w zakresie wdrażania RPO WiM 2014- 2020,
   9. wdrażanie i monitorowanie zaleceń i rekomendacji z przeprowadzonych audytów i kontroli w zakresie zadań Departamentu,
   10. sporządzanie rocznego podsumowania z przeprowadzonych audytów i kontroli,
   11. prowadzenie zbiorczych rejestrów i ewidencji w Departamencie,
   12. sporządzanie Rocznych Planów Działania IZ i sprawozdań z ich realizacji w zakresie EFRR,
   13. współpraca w zakresie informacji i promocji RPO WiM 2014-2020,
   14. współpraca w zakresie organizacji szkoleń dla beneficjentów i kandydatów na ekspertów w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   15. sporządzanie sprawozdań rocznych/ końcowego z realizacji osi priorytetowych,
   16. sporządzanie informacji kwartalnych z realizacji osi priorytetowych,
   17. sporządzanie informacji miesięcznych na temat wysokości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczek,
   18. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM dla Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego Programu,
   19. współpraca w zakresie sporządzenia dla Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa informacji dotyczącej zmian w alokacji środków,
   20. sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w ramach Działań wdrażanych przez Departament,
   21. współpraca w zakresie monitorowania zasady n+3,
   22. współpraca w zakresie ewaluacji RPO WiM 2014-2020,
   23. współpraca przy sporządzaniu informacji o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim w obszarze priorytetów inwestycyjnych RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez Departament,
   24. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   25. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 3. Do zadań Biura Projektów Przedsiębiorczość należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorczość,
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   4. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   5. współpraca w zakresie powierzenia zadań IP P związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020,
   6. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów,
   7. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach części Osi priorytetowej I Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur:
    • opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów;
    • realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów;
    • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym;
    • zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
    • rozpatrywanie protestów,
   8. ocena pracy ekspertów,
   9. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   10. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   11. współpraca przy monitorowaniu inteligentnych specjalizacji,
   12. wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej,
   13. nadzór nad bieżącym wykonywaniem funkcji IP P w zakresie:
    • inicjowania zmian w umowie z IP P,
    • weryfikacji IW IP P,
    • weryfikacji i opiniowania Rocznych Planów Działania IP P,
    • opiniowania propozycji IP P do rocznych harmonogramów naborów oraz ich aktualizacji,
    • weryfikowania i zatwierdzania dokumentów przygotowanych przez IP P związanych z wdrażaniem właściwych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020;
   14. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P,
   15. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   16. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   17. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 4. Do zadań Biura Projektów Cyfryzacja należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   4. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   5. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów,
   6. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowy region:
    • opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    • realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów,
    • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    • zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    • rozpatrywanie protestów,
   7. ocena pracy ekspertów,
   8. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   9. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   10. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 5. Do zadań Biura Projektów Rewitalizacja należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   4. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   5. współpraca w zakresie powierzenia zadań IP związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020,
   6. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   7. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VIII Obszary wymagające rewitalizacji oraz części Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna (Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków):
    • opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    • realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami naborów,
    • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    • zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    • rozpatrywanie protestów,
   8. ocena pracy ekspertów,
   9. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   10. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   11. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   12. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   13. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020,
   14. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 6. Do zadań Biura Projektów Infrastruktura Społeczna należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej III Infrastruktura Społeczna,
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   4. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   5. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   6. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych:
    • opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    • realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów,
    • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    • zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    • rozpatrywanie protestów,
   7. ocena pracy ekspertów,
   8. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   9. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   10. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020

 7. Do zadań Biura Projektów Transport należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   4. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   5. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   6. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura transportowa oraz części Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna (Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski):
    • opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    • realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami naborów,
    • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    • zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    • rozpatrywanie protestów,
   7. ocena pracy ekspertów,
   8. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   9. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   10. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 8. Do zadań Biura Płatności należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność,
   2. przechowywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu,
   3. odzyskiwanie kwot nienależnie pobranych lub wypłaconych w nadmiernej wysokości zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
   4. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM 2007-2013 oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych,
   5. wnioskowanie i rozliczanie środków finansowych na realizację RPO WiM 2007-2013,
   6. opracowywanie budżetu Samorządu Województwa w części dotyczącej RPO WiM 2007-2013 oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
   7. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   4. weryfikacja wniosków o płatność,
   5. przygotowanie dyspozycji przelewów,
   6. współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych horyzontalnych,
   7. sporządzanie dokumentów niezbędnych do procesu certyfikacji wydatków,
   8. przechowywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie,
   9. odzyskiwanie środków przed etapem postępowania administracyjnego,
   10. współpraca w zakresie sporządzania deklaracji zarządczej,
   11. współpraca w zakresie opracowania budżetu RPO WiM 2014-2020 w części wdrażanej przez Departament,
   12. rozliczanie środków finansowych RPO WiM 2014-2020 w części wdrażanej przez Departament,
   13. opracowanie budżetu Samorządu Województwa w zakresie RPO WiM 2014-2020 w części wdrażanej przez Departament oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
   14. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej,
   15. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020,
   16. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   17. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P,
   18. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   19. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   20. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 9. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. opracowywanie procedur przeprowadzania kontroli,
   2. opracowywanie i weryfikacja Rocznego planu kontroli,
   3. przeprowadzanie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu realizacji projektu,
   4. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektu,
   5. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów w ramach RPO WiM 2007-2013 oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych,
   6. gromadzenie informacji i sporządzanie raportów o nieprawidłowościach,
   7. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   4. przygotowywanie wkładów do rocznych planów kontroli w zakresie zadań Departamentu,
   5. przygotowanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w zakresie zadań Departamentu,
   6. przeprowadzenie kontroli projektów (na dokumentach, w miejscu realizacji trwałości, na zakończenie realizacji) w zakresie wdrażania Działań wdrażanych przez Departament (z wyłączeniem projektów, w których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie),
   7. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   8. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P,
   9. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   10. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   11. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 10. Do zadań Biura Postępowań Administracyjnych należy w szczególności:
  1. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  2. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020;
  3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych przy współpracy z Departamentem Prawnym w przedmiocie zwrotu środków, zapłaty odsetek, zastosowania ulg w spłacie zobowiązań oraz określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania beneficjenta w sprawach beneficjentów realizujących projekty z zakresu priorytetów wdrażanych przez Departament i IP II w ramach RPO WiM 2007-2013,
  5. prowadzenie postępowań administracyjnych przy współpracy z Departamentem Prawnym i Departamentem Finansów i Skarbu w przedmiocie zwrotu środków, zapłaty odsetek, zastosowania ulg w spłacie zobowiązań oraz określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania beneficjenta w sprawach beneficjentów realizujących projekty z zakresu priorytetów wdrażanych przez Departament i IP P w ramach RPO WiM 2014-2020,
  6. podejmowanie przy współpracy z Departamentem Prawnym czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec dłużnika w ramach egzekucji administracyjnej oraz egzekucji sądowej w celu wyegzekwowania zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO WiM 2007-2013;
  7. podejmowanie przy współpracy z Departamentem Prawnym i Departamentem Finansów i Skarbu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec dłużnika w ramach egzekucji administracyjnej oraz egzekucji sądowej w celu wyegzekwowania zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO WiM 2014-2020;
  8. współpraca z Departamentem Prawnym przy prowadzeniu postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i naprawczych, w sprawach RPO WiM 2007- 2013 i RPO WiM 2014-2020;
  9. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR oraz IP P;
  10. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  11. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
  12. zamykanie perspektyw finansowych: 2007-2013 i 2014-2020.

 11. Do zadań Zespołu ds. Systemów Informatycznych należy w szczególności:
  1. administrowanie, budowa i nadzór techniczny nad funkcjonowaniem LSI;
  2. zarządzanie treścią oraz nadzór techniczny nad stroną internetową RPO WiM 2007- 2013;
  3. opracowanie interfejsu komunikacyjnego pomiędzy lokalnym systemem informatycznym a aplikacją główną centralnego systemu informatycznego (SL2014);
  4. administrowanie centralnym systemem teleinformatycznym (SL2014) w zakresie wdrażanych Działań;
  5. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  6. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
  7. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 12. Do zadań Biura Projektów Kultura należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowej II Turystyka,
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   4. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   5. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   6. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Kultura i dziedzictwo:
    • opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    • realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów,
    • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    • zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    • rozpatrywanie protestów,
   7. ocena pracy ekspertów,
   8. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   9. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   10. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 13. Do zadań Biura Projektów Energetyka należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach części osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze (Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii),
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   4. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   5. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów,
   6. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach części Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna (Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii):
    • opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    • realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów,
    • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    • zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    • rozpatrywanie protestów,
   7. ocena pracy ekspertów,
   8. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   9. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   10. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 14. Do zadań Biura Projektów Środowisko należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013:
   1. monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach części osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze (Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska oraz Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne),
   2. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013;
  2. w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020:
   1. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   2. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020,
   3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014- 2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   4. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji wkładu do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   5. współpraca w zakresie opracowania i aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz zapisów porozumienia dotyczącego realizacji ZIT,
   6. kontraktowanie środków RPO WiM 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów:
    • opracowanie/aktualizacja projektu Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów,
    • realizacja konkursów zgodnie z harmonogramami ogłaszania naborów,
    • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
    • zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
    • rozpatrywanie protestów,
   7. ocena pracy ekspertów,
   8. użytkowanie systemów informatycznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
   9. monitorowanie projektów w okresie trwałości,
   10. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby EFRR,
   11. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   13. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020.

 15. Przy wykonywaniu innych zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współpracuje z departamentami Urzędu oraz innymi instytucjami, wchodzącymi w skład systemu instytucjonalnego zarządzania RPO WiM 2014-2020.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.