Wersja obowiązująca z dnia

Poręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie oraz wskazania dwóch członków Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego do udzielenia w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego poręczenia pożyczki Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko – Mazurskie udziela poręczenia pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie na podstawie umowy pożyczki Nr 154/2008/Wn14/OA-IO/P z dnia 8 września 2008 roku, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie”.
Poręczenie obejmuje kwotę kapitału pożyczki oraz kwotę należnych odsetek i udziela się go do łącznej kwoty 930.825,00 złotych (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) na okres od dnia 02.12.2008 roku do dnia 31.03.2017 roku. W poszczególnych latach udzielone poręczenie obejmuje kwoty:
 1. w roku 2008 do 2 500,00 zł,
 2. w roku 2009 do 26 000,00 zł,
 3. w roku 2010 do 83 903,57 zł,
 4. w roku 2011 do 86 403,57 zł,
 5. w roku 2012 do 101 903,57 zł,
 6. w roku 2013 do 141 903,57 zł,
 7. w roku 2014 do 161 903,57 zł,
 8. w roku 2015 do 161 903,57 zł,
 9. w roku 2016 do 161 903,58 zł,
 10. w roku 2017 do 2 500,00 zł.
Ewentualna spłata pożyczki będzie dokonywana z dochodów własnych samorządu województwa. Środki na ten cel zarezerwowane zostaną w budżecie województwa warmińsko- mazurskiego w latach od 2008 roku do 2017 roku w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej:
 1. w roku 2008 do 2 500,00 zł,
 2. w roku 2009 do 26 000,00 zł,
 3. w roku 2010 do 83 903,57 zł,
 4. w roku 2011 do 86 403,57 zł,
 5. w roku 2012 do 101 903,57 zł,
 6. w roku 2013 do 141 903,57 zł,
 7. w roku 2014 do 161 903,57 zł,
 8. w roku 2015 do 161 903,57 zł,
 9. w roku 2016 do 161 903,58 zł,
 10. w roku 2017 do 2 500,00 zł.

Załączniki

Załączniki