Wersja obowiązująca z dnia

Poręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie oraz wskazania dwóch członków Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego do udzielenia w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego poręczenia pożyczki Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko – Mazurskie udziela poręczenia pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie na podstawie umowy pożyczki Nr 154/2008/Wn14/OA-IO/P z dnia 8 września 2008 roku, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie”.
Poręczenie obejmuje kwotę kapitału pożyczki oraz kwotę należnych odsetek i udziela się go do łącznej kwoty 1 127 239,00 złotych (słownie złotych: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) na okres od dnia 20 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2017 roku. W poszczególnych latach
udzielone poręczenie obejmuje kwoty:
 1. w roku 2009 do 24 639,00 zł,
 2. w roku 2010 do 123 076,00 zł,
 3. w roku 2011 do 121 604,00 zł,
 4. w roku 2012 do 132 760,00 zł,
 5. w roku 2013 do 167 240,00 zł,
 6. w roku 2014 do 180 160,00 zł,
 7. w roku 2015 do 172 480,00 zł,
 8. w roku 2016 do 164 800,00 zł,
 9. w roku 2017 do 40 480,00 zł.
Ewentualna spłata pożyczki będzie dokonywana z dochodów własnych samorządu województwa. Środki na ten cel zarezerwowane zostaną w budżecie województwa warmińsko - mazurskiego w latach od 2009 roku do 2017 roku w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej:
 1. w roku 2009 do 24 639,00 zł,
 2. w roku 2010 do 123 076,00 zł,
 3. w roku 2011 do 121 604,00 zł,
 4. w roku 2012 do 132 760,00 zł,
 5. w roku 2013 do 167 240,00 zł,
 6. w roku 2014 do 180 160,00 zł,
 7. w roku 2015 do 172 480,00 zł,
 8. w roku 2016 do 164 800,00 zł,
 9. w roku 2017 do 40 480,00 zł.

Załączniki

Załączniki