Wersja obowiązująca z dnia

Ustalenie trybu i zasad przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Informacje dodatkowe:

 1. Ustanawia się:
  1. nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
  2. nagrody pieniężne dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym;
  3. wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;
  4. wyróżnienia specjalne dla sportowych osobowości roku.
 2. Nagrody pieniężne i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 są przyznawane za wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym ich przyznanie, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Wyróżnienia specjalne dla sportowych osobowości roku, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być przyznawane w trzech kategoriach:
  1. Sportowiec roku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  2. Sportowe odkrycie roku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  3. Trener roku sportu młodzieżowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 4. Z inicjatywy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą być przyznawane również za wyniki sportowe osiągnięte w roku przyznania nagrody.

Załączniki

Załączniki