Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr IX/158/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej

Numer aktu: XXII/426/12

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : XL/819/14

Zmienia: IX/158/11

Informacje dodatkowe:

W Uchwale Nr IX/158/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§1.1. Ustanawia się:
  1) nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
  2) nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,
  3) wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
  2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są przyznawane za wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym ich przyznanie, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Z inicjatywy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrody, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 mogą być przyznawane również za wyniki sportowe osiągnięte w roku przyznania nagrody.”;
 2. § 12 otrzymuje brzmienie:
  „§12.1. Nagrody pieniężne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wyróżnienia i nagrody pieniężne o których mowa w § 1 ust.1 pkt 3 mogą być przyznane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
  1) na wniosek:
  a) stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i klubów sportowych,
  b) właściwej w sprawach sportu Komisji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  2) z inicjatywy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w każdym czasie.
  2. Wyróżnienia o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1 za osiągnięcia sportowe określone w § 8 mogą być przyznane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek wojewódzkiego interdyscyplinarnego stowarzyszenia sportowego, realizującego zadania w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego.
  3. Wniosek, o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień składa się w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w terminie do 31 grudnia każdego roku.
  4. Ustala się wzory wniosków:
  1) przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia osobie fizycznej, za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
  2) o przyznanie nagrody pieniężnej trenerowi za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
  3) o przyznanie wyróżnienia/nagrody pieniężnej trenerowi lub innej osobie, wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej w Województwie Warmińsko – Mazurskim, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.”;
 3. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Nagrodzony i wyróżniony, o którym mowa w § 5, § 8 i § 9 może zostać pozbawiony przyznanej nagrody lub wyróżnienia uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w następujących przypadkach:
  1) stosowania dopingu w sporcie w rozumieniu art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.),
  2) przedstawienia do wniosku podrobionych lub przerobionych dokumentów lub nieprawdziwych danych potwierdzających m.in. osiągnięte wyniki sportowe, okoliczności dokonanych osiągnięć w działalności sportowej.”;
  4) wzór wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia osobie fizycznej, za osiągnięte wyniki sportowe stanowiący załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  5) wzór wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej trenerowi za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  6) wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia/nagrody pieniężnej trenerowi lub innej osobie, wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim stanowiący załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

Załączniki: