Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

W Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/170/03 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko – Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Nr XV/209/03 z dnia 30 grudnia 2003 r., Nr XXXVII/509/05 z dnia 25 października 2005 r., Nr XXXVII/718/10 z dnia 16 lutego 2010 r. i Nr XIII/241/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

Załączniki

Załączniki