Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

W Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/170/03 z dnia 7 października 2003r. w sprawie nadania statutu Warmińsko – Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego: nr XV/209/03 z dnia 30 grudnia 2003 r., nr XXXVII/509/05 z dnia 25 października 2005 r. i nr XXXVII/718/10 z dnia 16 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „ 2. Ośrodek prowadzi Filię w Olecku, zwaną dalej Filią, która jest jego integralną częścią i używa nazwy: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku”.
 2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „ 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty”.
 3. w § 8 ust. 1:
  1. skreśla się pkt 4,
  2. dotychczasowy pkt 5 oznacza się jako pkt 4.
 4. w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
  „5. W Ośrodku, w celu realizacji zadań, mogą być tworzone stałe lub doraźne zespoły zadaniowe. Zespoły zadaniowe tworzy, przekształca i likwiduje Dyrektor Ośrodka”.
 5. w § 10:
  1. ust.4 otrzymuje brzmienie:
   „4. Do zadań specjalisty ds. gospodarczych należy:
   1. prowadzenie dokumentacji Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami w Ośrodku,
   2. zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynku oraz mienia ruchomego Ośrodka,
   3. ochrona mienia przed kradzieżą, włamaniem, pożarem i innymi szkodami,
   4. przeprowadzanie remontów budynku Ośrodka oraz konserwacji i napraw znajdującego się w nim mienia ruchomego,
   5. dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo w budynku Ośrodka i jego otoczeniu,
   6. prowadzenie spraw związanych z OC placówki,
   7. dokonywanie zakupów środków trwałych, nietrwałych i materiałów – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
   8. prowadzenie magazynu i archiwum,
   9. zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania transportu samochodowego,
   10. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
   11. gospodarowanie pomieszczeniami Ośrodka,
   12. wspieranie organizacyjne zadań realizowanych przez pracowników pedagogicznych Ośrodka,
   13. nadzór nad pracownikami obsługi,
   14. udostępnianie sprzętu audiowizualnego na potrzeby kursów organizowanych w Ośrodku,
   15. odpowiedzialność za sprzęt znajdujący się w pracowni według księgi inwentarzowej,
   16. instruktaż obsługi technicznych środków dydaktycznych,
   17. katalogowanie zbiorów pracowni,
   18. utrzymywanie sprzętu w stanie sprawności technicznej,
   19. powielanie materiałów metodycznych na potrzeby konsultantów i doradców metodycznych,
   20. wzbogacanie pracowni o nowe środki techniczne,
   21. szczegółowe zadania określa się w zakresie czynności pracownika”,
  2. skreśla się ust. 6,
  3. dotychczasowe ust. 7,8,9,10 oznacza się odpowiednio jako 6,7,8,9,
  4. ust. 7 otrzymuje brzmienie:
   „7. Do zadań specjalisty ds. organizacji form doskonalenia należy:
   1. ewidencjonowanie kursów, warsztatów,
   2. prowadzenie ewidencji sal warsztatowych i wykładowych,
   3. prowadzenie banku informacji o uczestnikach kształcenia i doskonalenia w Ośrodku,
   4. szczegółowe zadania określa się w zakresie czynności pracownika”.

Załączniki

Załączniki

 • Treść uchwały
  format: pdf, rozmiar: 492.76 KB, data dodania: