Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w trybie „z wolnej ręki” na usługi uprzywilejowane, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń lub kompleksowa organizacja szkoleń

Informacje dodatkowe:

Udziela się Pani Lidii Wójtowicz - Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pełnomocnictwa w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki