Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 35/640/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 35/640/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
㤠12
 1. W skład Urzędu wchodzą następujące departamenty i równorzędne jednostki organizacyjne używające następujących symboli do oznaczenia spraw:
  1. Kancelaria Sejmiku - KS
  2. Gabinet Marszałka - GM
  3. Departament Organizacyjny - O
  4. Departament Prawny - P
  5. Departament Finansów i Skarbu - F
  6. Departament Współpracy Międzynarodowej - WM
  7. Departament Polityki Regionalnej - PR
  8. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego - ZPRR
  9. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - FS
  10. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa - OW
  11. Departament Ochrony Środowiska - OŚ
  12. Departament Infrastruktury i Geodezji - IG
  13. Departament Zdrowia - Z
  14. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - ROPS
  15. Departament Kultury i Edukacji - KE
  16. Departament Turystyki - T
  17. Departament Sportu - S
  18. Departament Kontroli - K
  19. Departament Audytu Wewnętrznego - A
  20. Departament Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń -ZP
  21. Departament Społeczeństwa Informacyjnego - SI
  22. Departament Koordynacji Promocji - KP
  23. Departament Polityki Jakości - JZ
  24. Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych - IN
  25. Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego - OB
  26. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - OP
  27. Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja - LPR.”;
2) dotychczasowy § 40 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wspólnie z Departamentem Polityki Jakości opiniowanie wniosków o zgodę na użycie herbu i logo Województwa;”;
3) dotychczasowy § 41otrzymuje brzmienie:
㤠41
Departament Polityki Jakości (JZ)
 1. W skład Departament Polityki Jakości wchodzą:
  1. Zespół ds. Systemów Zarządzania i Znaków (JZ-SZ);
  2. Zespół ds. Normalizacji (JZ-NZ);
  3. Zespół ds. Cittaslow i Współpracy Międzynarodowej (JZ-CS).
 2. Do zadań Zespołu ds. Systemów Zarządzania i Znaków należy w szczególności:
  1. inicjowanie i koordynacja działań mających na celu podnoszenie jakości produkowanych towarów, świadczonych usług i zarządzania do poziomu wymaganego w Unii Europejskiej;
  2. organizacja i współorganizacja szkoleń i konferencji z zakresu wdrażania systemów zarządzania jakością, akredytacji i certyfikacji;
  3. organizacja, współorganizacja regionalnych konkursów i innych działań promujących dobre zarządzanie w organizacjach (przedsiębiorstwach, organizacjach edukacyjnych, organizacjach publicznych) oraz promujących podnoszenie jakości towarów i świadczonych usług;
  4. współpraca z samorządami powiatowymi i gminnymi, gospodarczymi i zawodowymi w zakresie systemów zarządzania;
  5. współpraca z administracją rządową w zakresie systemów zarządzania;
  6. prowadzenie banku danych organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego, które wdrożyły znormalizowane systemy zarządzania;
  7. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie priorytetu: upowszechnianie i ochrona praw konsumenta Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  8. współpraca z krajami Unii Europejskiej oraz z innymi regionami partnerskimi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z krajów spoza Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów w zakresie systemów zarządzania i w zakresie jakości;
  9. nadzorowanie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim;
  10. prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na użycie przez podmioty logo i herbu województwa warmińsko-mazurskiego;
  11. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych mających na celu podnoszenie jakości towarów, usług i zarządzania jakością;
  12. prowadzenie spraw związanych z marką i znakami towarowymi zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysłowej;
  13. monitoring strategii w zakresie realizacji celu operacyjnego 1.9 i współpraca w monitoringu innych celów operacyjnych związanych z zakresem realizowanych działań;
  14. prowadzenie innych działań wynikających z realizacji „Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości na lata 2000-2015.
 3. Do zadań Zespołu ds. Normalizacji należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw w zakresie normalizacji i oznakowania towarów i usług;
  2. inicjowanie i koordynacja działań mających na celu podnoszenie jakości produkowanych towarów, świadczonych usług, w tym gastronomicznych i hotelarskich, do poziomu wymaganego w Unii Europejskiej;
  3. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów w celu podnoszenia jakości produktów i usług;
  4. opracowywanie procedur przyznawania regionalnych znaków jakości;
  5. organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań, wizyt studyjnych w zakresie podnoszenia jakości towarów i usług, zwłaszcza towarów żywnościowych, usług gastronomicznych i hotelarskich oraz udział w targach o powyższej tematyce;
  6. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z regionami z krajów Unii Europejskiej oraz z innymi regionami partnerskimi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z krajów spoza Unii Europejskiej w zakresie jakości ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów;
  7. współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi w zakresie jakości i realizowanych projektów;
  8. współpraca z administracją rządową w zakresie jakości;
  9. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie jakości;
  10. organizacja i współorganizacja konkursów kulinarnych mających na celu promocję regionu poprzez promocję żywności naturalnej, lokalnej i tradycyjnej, w tym w ramach realizacji Kalendarza Imprez;
  11. prowadzenie spraw związanych z programem „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013” w tym koordynacja programu w modułach III-VI;
  12. prowadzenie spraw związanych z Europejską Siecią Dziedzictwa Kulinarnego;
  13. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych mających na celu podnoszenie jakości towarów, usług gastronomicznych i hotelarskich;
  14. prowadzenie spraw związanych z rejestracją i ochroną nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych zgodnie z ustawą o rejestracji i ochronie nazw oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;
  15. prowadzenie spraw związanych z krajowymi systemami, w tym wyróżniania żywności wysokiej jakości i znakiem gwarancyjnym „Jakość Tradycja;
  16. monitoring strategii w zakresie realizacji celu operacyjnego 1.4 i współpraca w monitoringu innych celów operacyjnych związanych z zakresem realizowanych działań;
  17. prowadzenie innych działań wynikających z realizacji „Warmińsko – Mazurskiego Programu Promocji Jakości na lata 2000 – 2015.
 4. Do zadań Zespołu ds. Cittaslow i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z Międzynarodową Siecią Miast Cittaslow, w tym prowadzenie Sekretariatu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow;
  2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z regionami z krajów Unii Europejskiej oraz z innymi regionami, w tym partnerskimi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z krajów spoza Unii Europejskiej w zakresie jakości ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów w ramach Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow i szkolnictwa zawodowego w ramach programu "Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013;
  3. prowadzenie spraw związanych z programem "Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013, w tym koordynacja modułów I, II;
  4. inicjowanie i koordynacja działań mających na celu podnoszenie jakości produkowanych towarów, świadczonych usług, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego, do poziomu wymaganego w Unii Europejskiej;
  5. organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań, wizyt studyjnych w zakresie podnoszenia jakości towarów i szkolnictwa zawodowego;
  6. współpraca z samorządami gminnymi, powiatowymi, gospodarczymi i zawodowymi w zakresie jakości i realizowanych projektów;
  7. współpraca z administracją rządową w zakresie jakości i współpracy międzynarodowej;
  8. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych mających na celu podnoszenie jakości towarów i szkolnictwa zawodowego;
  9. współudział w monitoringu strategii w zakresie realizacji celu operacyjnego 9.3.3 i współpraca w monitoringu innych celów operacyjnych związanych z zakresem realizowanych działań;
  10. prowadzenie innych działań wynikających z realizacji "Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości na lata 2000-2015.”.
4) załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki