Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-01 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-01-28-001/07-01.

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM),  zatwierdza do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 Roczny Plan Działań nr WND-RPWM.08.00.00-01, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały i jej integralną część, oraz objęte nim działania i operacje finansowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Beneficjentem.

Załączniki

Załączniki