Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr V/68/07 z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko – mazurskiego.

Informacje dodatkowe:

W załączniku nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr V/68/07 z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko – mazurskiego, w części dotyczącej podziału przekazanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie w województwie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, wprowadza się następujące zmiany:

na stronie 1 i 2 wyrazy:

„Z przekazanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie w województwie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu:

 1. 30% pozostawia się w dyspozycji samorządu Województwa na finansowanie programów regionalnych, w tym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. 70% przekazuje się samorządom powiatowym, na aktywne programy rynku pracy. Kwota ta będzie przeznaczona na realizację zadań określonych w art. 108 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na finansowanie w szczególności:
  • dodatków szkoleniowych,
  • szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób,
  • pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,
  • kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia,
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • podjęcia działalności gospodarczej,
  • pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
  • składek na ubezpieczenie społeczne refundowanych pracodawcy,
  • zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
  • stypendiów z tytułu odbywanego stażu, szkolenia lub kontynuowania nauki,
  • świadczeń przysługującym rolnikom zwalnianym z pracy,
  • zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym,
  • restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

Zgodnie z zaleceniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z puli 70%, dodatkowo wydziela się 10% środków do podziału między poszczególne powiaty, w zależności od stopnia wykorzystania środków na działania 1.2 i 1.3 SPO RZL, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w równych częściach dla działania 1.2 i 1.3), a w latach następnych środków EFS w ramach działań systemowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”

zastępuje się wyrazami:

„Podział kwoty środków Funduszu Pracy przekazanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zostanie dokonany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Zgodnie z zaleceniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z puli środków przekazanej samorządom powiatowym, dodatkowo wydziela się 10% środków do podziału między poszczególne powiaty, w zależności od stopnia wykorzystania środków na działania 1.2 i 1.3 SPO RZL, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w równych częściach dla działania 1.2 i 1.3), a w latach następnych środków EFS w ramach działań systemowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”

Załączniki

Załączniki