Wersja obowiązująca z dnia

Dokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, o brzmieniu nadanym przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 9 grudnia 2008 r., o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki