Wersja obowiązująca z dnia

Dokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 21/204/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 marca 2009 r., o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki