Wersja obowiązująca z dnia

Biuro Regionalne w Ełku

Kierownik: Adam Dobkowski tel. 87 621 60 41
Starszy inspektor - Marta Pijanowska tel. 87 621 65 32
Główny Specjalista - Ewa Kowallik tel. 87 621 65 32
Starszy inspektor - Ewa Celebucka tel. 87 621 47 30
Inspektor - Anna Łompieś tel. 87 734 11 10

19-300 Ełk, ul. Kajki 10,

Biuro Regionalne w Ełku wykonuje merytoryczne zadania przekazywane przez Dyrektorów poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Do zadań Biura Regionalnego w Ełku należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań Departamentów określonych w szczegółowej strukturze organizacyjnej Biura Regionalnego z zakresu:
  1. turystyki i promocji,
  2. polityki społecznej,
  3. infrastruktury,
  4. ochrony środowiska;
 2. wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz kontrola realizacji warunków prowadzenia przez przedsiębiorców obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
 3. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
  1. zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu,
  2. zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu;
 4. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów prawa.
 5. koordynowanie gospodarowania odpadami w Urzędzie, w szczególności:
  1. prowadzenie indywidualnego konta Urzędu w systemie BDO z pozycji użytkownika głównego, w tym tworzenie kont użytkowników podrzędnych w tym systemie;
  2. sporządzanie i składanie rocznego Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania odpadami.