Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

Podstawa prawna

Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).

Osoba kontaktowa

Marta Pijanowska

Miejsce załatwienia

Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10,
19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

(87) 621 65 32

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10,
19-300 Ełk

Opis sprawy/osoby zainteresowane

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców posiadających siedziby na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, zainteresowanych otrzymaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Przez obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy rozumieć zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia.

Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy jest również obowiązany producent napojów alkoholowych, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nie jest obowiązany:

 1. drobny producent wina z upraw własnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24), tj. producent wina spełniający wymagania określone dla drobnego producenta w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2018/273, który wyrabia w danym roku winiarskim, biorąc pod uwagę średnią roczną produkcję co najmniej z trzech kolejnych lat winiarskich, średnio mniej niż 1000 hektolitrów wina, wyrobionego z surowców pochodzących z:
  - upraw własnych winorośli lub
  - upraw winorośli położonych na obszarze województwa, w którym jest zlokalizowane miejsce wyrobu wina, lub powiatów sąsiadujących z tym województwem, w ilości nie większej niż 50% wagowo wszystkich surowców pochodzących z upraw winorośli;
 2. przedsiębiorca określony w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich, tj. przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, jeżeli w danym roku kalendarzowym wyrabia łącznie nie więcej niż 1000 hektolitrów:
  1. wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów wynosi nie więcej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego, oraz posiada tytuł prawny do co najmniej 0,5 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce;
  2. miodu pitnego jakościowego z miodu uzyskanego z własnej pasieki, przy czym ilość wyrobionego miodu pitnego jakościowego nie może być większa niż 20 litrów na każdy posiadany pień pszczeli, oraz prowadzi pasiekę powyżej 10 pni pszczelich i jest wpisany do prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421)
  - który zbywa wyprodukowane przez siebie napoje alkoholowe przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek:
  Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy,
  2. siedzibę i adres przedsiębiorcy,
  3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta,
  5. wnioskowany termin ważności zezwolenia,
  6. oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:
   1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
   2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
  7. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku zgodnie z pkt 4.
   Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 2. Załącznik:
  Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty

Opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości

 • 4.000 zł - dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.
 • w przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekracza 1.000.000 zł, opłatę ze wydanie zezwolenia ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Inne opłaty

 • za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie ilości tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach - opłata wynosi 50 % stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.
 • za wydanie innych decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach - opłata wynosi 200 zł.
 • za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu - opłata wynosi 1.000 zł.
 • za wydanie duplikatu zezwolenia - opłata wynosi 50 zł.

Opłatę za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń, należy dokonać na rachunek organu wydającego zezwolenie:

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
33 1090 2718 0000 0001 4649 4447

Dowód wniesienia opłaty ( z adnotacją z jakiego tytułu wniesiono opłatę) za wydanie zezwolenia może być doręczony odrębnie, nie później jednak niż w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we wniosku o wydanie zezwolenia należy umieścić informację o jego późniejszym doręczeniu.

Termin załatwienia sprawy

Wnioski o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu załatwia się zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) tj. niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

O decyzji Stronie służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, które należy wnieść za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI:

 1. sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 2. prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
 4. posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta,
 5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
 6. zgłaszanie właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

OBOWIĄZKI:

 1. Podmiot posiadający zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu ma obowiązek przekazywania do 31 sierpnia każdego roku deklaracji o zapasach win oraz moszczów do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (uprzednio: Prezesa Agencji Rynku Rolnego).
 2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi lub zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, dokonujący zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, jest obowiązany, odrębnie w odniesieniu do każdego zezwolenia, do:
  1. złożenia w postaci elektronicznej informacji, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, według wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  2. obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty wprowadzonej 1 stycznia 2021 r.
  - do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.
 3. Drobny producent wina z upraw własnych oraz przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, jest obowiązany do składania w terminie do dnia 31 stycznia zawiadomienia o ilości zbytych przez siebie napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta), w poprzednim roku kalendarzowym – na piśmie, do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce produkcji napojów alkoholowych objętych tym zawiadomieniem.

  Składając zawiadomienie należy podać:

  1. imię i nazwisko lub firmę producenta albo przedsiębiorcy,
  2. siedzibę i adres oraz adres do doręczeń producenta albo przedsiębiorcy,
  3. numer NIP, o ile producent albo przedsiębiorca, taki numer posiada, albo numer PESEL tego producenta albo przedsiębiorcy,
  4. informację o ilości wyprodukowanych przez producenta albo przedsiębiorcę, napojów alkoholowych, które zostały zbyte w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w litrach.

Załączniki