Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

Podstawa prawna

Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

Osoba kontaktowa

Marta Pijanowska

Miejsce załatwienia

Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10,
19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

(87) 621 65 32

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10,
19-300 Ełk

Decyzja może zostać odebrana osobiście przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (lub przez pełnomocnika posiadającego oryginał pełnomocnictwa).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek:
  Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy,
  2. siedzibę i adres przedsiębiorcy,
  3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta,
  5. wnioskowany termin ważności zezwolenia,
  6. oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:
   1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
   2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
  7. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku zgodnie z pkt 4.
   Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 2. Załącznik:
  Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty

Opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości:

 • 4.000 zł - dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.
 • w przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekracza 1.000.000 zł, opłatę ze wydanie zezwolenia ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Inne opłaty:

 • za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie ilości tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach - opłata wynosi 50 % stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.
 • za wydanie innych decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach - opłata wynosi 200 zł.
 • za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu - opłata wynosi 1.000 zł.
 • za wydanie duplikatu zezwolenia - opłata wynosi 50 zł.

Opłatę za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń, należy dokonać na rachunek organu wydającego zezwolenie:

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Bank Handlowy S.A. z siedziba w Warszawie
18 1030 1218 0000 0000 9250 0144

Dowód wniesienia opłaty ( z adnotacją z jakiego tytułu wniesiono opłatę) za wydanie zezwolenia może być doręczony odrębnie, nie później jednak niż w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we wniosku o wydanie zezwolenia należy umieścić informację o jego późniejszym doręczeniu.

Termin załatwienia sprawy

Wnioski o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu załatwia się zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) tj. niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

O decyzji Stronie służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, które należy wnieść za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI:

 1. sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 2. prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
 4. posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta,
 5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
 6. zgłaszanie właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Podmiot posiadający zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu ma obowiązek przekazywania deklaracji zapasów win do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (uprzednio: Prezesa Agencji Rynku Rolnego).