Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Zdrowia

Dyrektor: Łukasz Łukaszewski
Z-ca Dyrektora: Janusz Pieńkowski

10-052 Olsztyn, ul. Mariańska 3, pok. 220
tel. (89) 52-16-940
fax. (89) 52-16-919

 

 1. W skład Departamentu Zdrowia (Z) wchodzą:
  1. Biuro Polityki Zdrowotnej (I);
  2. Biuro Zakładów Opieki Zdrowotnej (II).
 1. Do zadań Biura Polityki Zdrowotnej należy w szczególności:
  1. przygotowywanie informacji, sprawozdań, harmonogramów działań, aktualizacji dokumentów strategicznych Województwa i innych dokumentów w zakresie ochrony zdrowia na potrzeby członków Zarządu Województwa, struktur organizacyjnych Samorządu Województwa, zespołów w których przedstawicielami są pracownicy Biura Polityki Zdrowotnej, a także innych podmiotów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;
  2. opracowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  3. opracowanie innych programów polityki zdrowotnej, których wdrażanie/realizacja finansowane są ze środków samorządu województwa;
  4. koordynacja realizacji regionalnego programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dla województwa warmińsko-mazurskiego;
  5. współpraca z zagranicą w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
  6. prowadzenie procedur przyznawania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych do realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia;
  7. realizacja zadań związanych z upoważnieniem lekarzy do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego;
  8. prowadzenie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz zawierania umów z zakładami opieki zdrowotnej na realizację staży;
  9. prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców (sporządzanie decyzji administracyjnych, wpis do ewidencji, wydawanie zaświadczeń);
  10. wydawanie zezwoleń na wykonywanie prywatnych praktyk psychologicznych;
  11. wydawanie zezwoleń podmiotom leczniczym na prowadzenie leczenia substytucyjnego lub ich cofanie gdy podmiot leczniczy przestał spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia;
  12. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa zezwoleń na prowadzenie leczenia substytucyjnego;
  13. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Do zadań Biura Zakładów Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:
  1. analiza miesięcznych i kwartalnych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych;
  2. monitorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia oraz wnioskowanie o przekazanie środków jednostkom objętym dotacjami;
  3. prowadzenie spraw dotyczących wydzierżawienia, wynajęcia lub zbycia majątku trwałego oraz opiniowanie innych spraw związanych z dysponowaniem majątkiem podmiotów leczniczych;
  4. prowadzenie spraw związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów ds. lecznictwa oraz nagradzaniem dyrektorów wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia;
  5. zapewnianie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego;
  6. organizacja wykonywania zadań samorządu województwa w zakresie medycyny pracy oraz nadzór nad ich finansowaniem;
  7. prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad podmiotami leczniczymi, których podmiotem tworzącym jest Województwo.