Wersja obowiązująca z dnia

Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,
 • kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem (art. 76a KPA) - notarialnie lub przez organ wydający bądź kserokopie (w przypadku dostarczenia oryginału do wglądu) następujących dokumentów:
  - prawo wykonywania zawodu lekarza,
  - dokument potwierdzający specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • dokument potwierdzający co najmniej 5 – letni staż w zawodzie lekarza ( np.: świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy – 50 zł,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich – 17 zł.

Opłaty i sposób ich wnoszenia:

- opłatę za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy w wysokości 50 zł należy uiścić na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn
nr rachunku 33 1090 2718 0000 0001 4649 4447 SANTANDER BANK POLSKA S.A.

- opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich w wysokości 17 zł należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1,
10-101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat
Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

lub osobiście w kasie Urzędu Miasta Olsztyna.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Departament Zdrowia
ul. Mariańska 3
10-051 Olsztyn
za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego,
- Decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji lekarzy uprawnionych,
- Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Telefon kontaktowy:

Departament Zdrowia – tel. 89/52-16-943

Załączniki