Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Zdrowia

Dyrektor: Ryszard Wasiński
Zastępca dyrektora: Janusz Pieńkowski

10-052 Olsztyn, ul. Mariańska 3, pok. 220
tel. (89) 52-16-940
fax. (89) 52-16-919
e-mail: zdrowie@warmia.mazury.pl

 

 1. W skład Departamentu Zdrowia (Z) wchodzą:
  1. Biuro Polityki Zdrowotnej (I);
  2. Biuro Zakładów Opieki Zdrowotnej (II).
 1. Do zadań Biura Polityki Zdrowotnej należy w szczególności:
  1. przygotowanie i wdrażanie planów i projektów dotyczących ochrony zdrowia;
  2. analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa;
  3. tworzenie i realizacja programów promocji zdrowia;
  4. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  5. współpraca z zagranicą w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
  6. przygotowywanie zestawień informacji o realizowanych programach zdrowotnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
  7. prowadzenie procedur przyznawania dotacji celowych (dla organizacji pozarządowych oraz wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia) na realizację programów prozdrowotnych;
  8. realizacja zadań związanych z upoważnieniem lekarzy do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego;
  9. prowadzenie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, dentystów oraz pielęgniarek i położnych oraz zawieranie umów z zakładami opieki zdrowotnej na realizację staży;
  10. prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców (sporządzanie decyzji administracyjnych, wpis do ewidencji, wydawanie zaświadczeń);
  11. wydawanie zezwoleń na wykonywanie prywatnych praktyk psychologicznych;
  12. wydawanie zezwoleń podmiotom leczniczym na prowadzenie leczenia substytucyjnego lub ich cofanie gdy podmiot leczniczy przestał spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia;
  13. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zezwoleń na prowadzenie leczenia substytucyjnego;
  14. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 1. Do zadań Biura Zakładów Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:
  1. analiza miesięcznych i kwartalnych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych;
  2. monitorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia oraz wnioskowanie o przekazanie środków jednostkom objętym dotacjami;
  3. prowadzenie spraw dotyczących wydzierżawienia, wynajęcia lub zbycia majątku trwałego oraz opiniowanie innych spraw związanych z dysponowaniem majątkiem podmiotów leczniczych;
  4. prowadzenie spraw związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów ds. lecznictwa oraz nagradzaniem dyrektorów wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia;
  5. zapewnianie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego;
  6. organizacja wykonywania zadań samorządu województwa w zakresie medycyny pracy oraz nadzór nad ich finansowaniem;
  7. prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad podmiotami leczniczymi, których podmiotem tworzącym jest Województwo.