Wersja nieobowiązująca z dnia

Zawarcie umowy dotyczącej refundacji kosztów sprzedaży biletów ulgowych osobom uprawnionym do korzystania z ulgowych przejazdów autobusowych, na podstawie odpowiednich ustaw

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Justyna Kosińska-Żygadło, Natalia Tatol

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Biuro Transportu i Komunikacji
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 00, 512 59 21, 512 59 35

Sposób załatwienia

Umowa z Samorządem Województwa określająca zasady przekazywania dopłat do biletów ulgowych.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Biuro Transportu i Komunikacji
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek o zawarcie umowy na refundacje kosztów wynikających ze sprzedaży biletów ulgowych
  • Kopie posiadanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób wraz z rozkładami jazdy
  • Wykaz stosowanych kas rejestrujących (bileterek) z podaniem ich typu i numeru unikatowego oraz kopie pierwszych stron książek kas rejestrujących
  • Pozytywna decyzja ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiadać kasy rejestrujące
  • Cennik biletów sporządzony zgodnie z zapisami art. 18b ust. 1 pkt 6) ustawy o transporcie drogowym /Dz. U. z 2017 r., poz. 2200, tj./
  • Informacja na temat rachunku bankowego, na który będą przekazywane dopłaty (nr konta oraz nazwa banku, w którym rachunek jest prowadzony)
____________________________________
  • Wykaz szkół/gmin, które wykupiły bilety miesięczne szkolne
  • Umowa miedzy przewoźnikiem a szkołą/gminą dotycząca sprzedaży biletów – do wglądu *

*jeśli dotyczy
Wszystkie dokument powinny być podpisane, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

---

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /Dz. U. z 2018 r., poz. 295./

Załączniki