Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. następujących zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

 1. rozwój kultury fizycznej – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 1;
 2. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 2;
 3. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego dot. wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 3;
 4. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 4;
 5. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 5;
 6. rozwój turystyki – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 6;
 7. pomoc społeczna – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 7;
 8. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 8;
 9. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 9;
 10. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 10;
 11. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 11;
 12. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 12;

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl. W generatorze wskazane są osoby do kontaktu w poszczególnych zakresach zadań. Szczegółowe zasady udziału w konkursach, w tym terminy składania ofert określone są w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych.

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach on-line dot. praktycznych informacji nt. zlecanych w konkursach zadań, udzielanych dotacji, zasad udziału w konkursach, sporządzania ofert konkursowych itp. Spotkania planowane są w 2 terminach: 5 stycznia 2023 r. (w godz. 14.30-16.00) oraz 11 stycznia 2023 r. (w godz. 15.00 – 16.30). Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailem, na adres: op@warmia.mazury.pl. W zgłoszeniu należy podać wybrany termin spotkania oraz adres mailowy, na który zostanie przesłany link do spotkania w dniu jego organizacji do godz. 12.00 (w przypadku braku linku proszę o kontakt telefoniczny pod nr: 724 777 741).

Załączniki