Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarki Odpadami
Jolanta Karwacka - Inspektor
Marta Pikus - Inspektor
Marta Kirklewska-Gosik -Inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 66
89 512 54 61
89 512 54 62

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko -Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarki Odpadami
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, który powinien zawierać:
  1. datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części,
  2. określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem,
  3. określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją,
  4. termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Opłaty:

Do wniosku należy również dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 500,00 zł. (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. 2014 r. poz. 1628 ze zm.) Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 146 i art.147 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.