Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Gala Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że 15 listopada 2022 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pod nazwą Gala Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 złotych) na realizację przedmiotowego zadania.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub na e-mail: rops@warmia.mazury.pl

Załączniki