Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Stypendia sportowe

Wydział/Departament

Departament Turystyki i Sportu

Nazwa sprawy

Stypendia sportowe

Termin składania

do 31 stycznia w roku, w którym stypendium ma być wypłacane.

Osoba kontaktowa

Bogumiła Kowalska, telefon kontaktowy: (089) 52 16 923

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-051 Olsztyn

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku do Departamentu Turystyki i Sportu przez klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem, związek sportowy właściwy dla danego sportu, kandydata do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub jego opiekuna prawnego. Stypendia sportowe dla osob fizycznych przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osobę przez niego upoważnioną.

Wymagane Dokumenty przy składaniu wniosku

- Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe wraz z wymaganymi we wniosku dokumentami.
- Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czas realizacji

Pierwszy kwartał roku

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXII/701/17/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Dokumenty do pobrania

- Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe wraz z wymaganymi we wniosku dokumentami.
- Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
- Oświadczenie o realizacji programu szkolenia sportowego w okresie pobierania stypendium.