Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Finansów i Skarbu

Skarbnik: Aleksandra Waszkiewicz
Zastępca dyrektora: Urszula Kucińska
Zastępca dyrektora: Małgorzata Jadanowska

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 113
tel. (89) 521 99 40
fax. (89) 521 99 49

 

 1. W skład Departamentu Finansów i Skarbu wchodzą:
  1. Biuro Planowania i Budżetu (I);
  2. Biuro Księgowości Budżetu Województwa(II);
  3. Biuro Funduszy Strukturalnych (III);
  4. Samodzielne Stanowisko ds. egzekucji administracyjnych (IV);
  5. Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej (V);
  6. Biuro ds. wynagrodzeń i rozliczeń (VI).
 1. Do zadań Biura Planowania i Budżetu należy w szczególności:
  1. prowadzenie prac planistycznych nad projektem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
  2. przygotowanie uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  3. przekazywanie jednostkom informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych;
  4. opracowanie planu finansowego jednostki budżetowej – Urzędu;
  5. prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków budżetu;
  6. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej;
  7. sporządzenie sprawozdawczości statystycznej i opisowej, sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych jednostek budżetowych (w tym Urzędu);
  8. opracowanie zbiorczych informacji opisowych dotyczących realizacji budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej;
  9. analiza, ocena i uzgadnianie danych budżetowych i sprawozdawczych;
  10. realizacja zasad gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  11. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa, innymi podmiotami oraz instytucjami kontrolnymi.
 1. Do zadań Biura Księgowości Budżetu Województwa należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Województwa (z wyjątkiem zadań Biura Funduszy Strukturalnych);
  3. prowadzenie ewidencji księgowej: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wniesionych w formie pieniężnej wadiów i zabezpieczeń w zakresie realizowanych zadań, zabezpieczeń wniesionych w gotówce dotyczących roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powierzonych do rozliczenia/prowadzenia środków, które nie są ujęte w planie finansowym Urzędu;
  4. ewidencja bilansowa majątku oraz uzgadnianie jego finansowania z ewidencją pozabilansową (z wyjątkiem zadań Biura Funduszy Strukturalnych);
  5. weryfikacja stawek amortyzacyjnych;
  6. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz metodą potwierdzania sald w zakresie realizowanych zadań;
  7. sporządzanie sprawozdania finansowego Urzędu (w tym cząstkowego);
  8. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w tym cząstkowego);
  9. sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego;
  10. sporządzanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego;
  11. sporządzanie cząstkowych jednostkowych sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych w zakresie zadań Biura;
  12. sporządzanie sprawozdań statystycznych: F-03 o stanie i ruchu środków trwałych oraz Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych w zakresie realizowanych zadań;
  13. sporządzanie sprawozdań Narodowego Banku Polskiego w zakresie bilansu płatniczego (w tym cząstkowych);
  14. organizacja prac dotyczących badania bilansu jednostki samorządu terytorialnego wraz z obsługą biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego i pozostałych jednostek budżetowych;
  15. prowadzenie obsługi bankowej Województwa;
  16. lokowanie czasowo wolnych środków;
  17. przekazywanie środków na funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
  18. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa, innymi podmiotami oraz instytucjami kontrolnymi.
 1. Do zadań Biura Funduszy Strukturalnych należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Województwa w zakresie funduszy strukturalnych;
  3. prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej w zakresie funduszy strukturalnych;
  4. ewidencja bilansowa majątku oraz uzgadnianie jego finansowania z ewidencją pozabilansową w zakresie funduszy strukturalnych;
  5. prowadzenie ewidencji realizacji planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie funduszy strukturalnych;
  6. prowadzenie obsługi bankowej Urzędu w zakresie funduszy strukturalnych;
  7. prowadzenie ewidencji księgowej wniesionych w formie pieniężnej wadiów i zabezpieczeń w zakresie realizowanych zadań;
  8. weryfikacja formalno-rachunkowa dyspozycji przelewów środków wpływających z komórek merytorycznych i przekazywanie środków na rzecz beneficjentów;
  9. składanie zleceń płatności w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
  10. przekazywanie środków na funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie funduszy strukturalnych;
  11. ewidencja księgowa środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wykonywania planu finansowego;
  12. rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz wyjazdów szkoleniowych w zakresie funduszy strukturalnych;
  13. prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług w zakresie funduszy strukturalnych;
  14. sporządzanie cząstkowego sprawozdania finansowego Urzędu w zakresie funduszy strukturalnych;
  15. sporządzanie cząstkowego bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie funduszy strukturalnych;
  16. sporządzanie cząstkowych jednostkowych sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych w zakresie funduszy strukturalnych;
  17. sporządzanie sprawozdań statystycznych: F-03 o stanie i ruchu środków trwałych oraz Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych, DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług, cząstkowego i zbiorczego sprawozdania RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych w zakresie realizowanych zadań;
  18. sporządzanie sprawozdań Narodowego Banku Polskiego w zakresie bilansu płatniczego w zakresie realizowanych zadań;
  19. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz metodą potwierdzania sald w zakresie realizowanych zadań;
  20. obsługa biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizowanych zadań;
  21. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa, innymi podmiotami oraz instytucjami kontrolnymi.
 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. egzekucji administracyjnych należy w szczególności:
  1. prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie należności z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dla których Marszałek Województwa jest organem egzekucyjnym;
  2. badanie dopuszczalności tytułów wykonawczych do egzekucji;
  3. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i innych ewidencji związanych z prowadzoną egzekucją administracyjną;
  4. poszukiwanie majątku zobowiązanych;
  5. współpraca z innymi organami egzekucyjnymi;
  6. współpraca ze starostami powiatowymi w zakresie prowadzonych spraw;
  7. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  8. weryfikacja i zestawienie zbiorcze sprawozdań z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg;
  9. sporządzenie sprawozdań z operacji finansowych osób prawnych.
 1. Do zadań Biura Księgowości Jednostki Budżetowej należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej w zakresie zadań Biura;
  3. rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz wyjazdów szkoleniowych;
  4. rozliczanie podróży służbowych radnych województwa;
  5. prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług w zakresie realizowanych zadań;
  6. prowadzenie ewidencji realizacji planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego;
  7. sporządzanie cząstkowego sprawozdania finansowego jednostki budżetowej w ramach wykonywanych zadań;
  8. sporządzanie cząstkowych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych w zakresie realizowanych zadań;
  9. sporządzanie sprawozdań Narodowego Banku Polskiego w zakresie bilansu płatniczego w zakresie realizowanych zadań;
  10. sporządzanie sprawozdań statystycznych: F-03 o stanie i ruchu środków trwałych oraz Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych, DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług, cząstkowego i zbiorczego sprawozdania RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych w zakresie realizowanych zadań;
  11. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie należności z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dla których Marszałek Województwa jest wierzycielem;
  12. prowadzenie obsługi bankowej Urzędu w zakresie realizowanych zadań;
  13. ewidencja księgowa środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wykonywania planu finansowego;
  14. prowadzenie ewidencji decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, w szczegółowości pozwalającej na ustalenie zobowiązań roku bieżącego oraz lat przyszłych oraz w rozbiciu na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;
  15. obsługa kasowa Urzędu;
  16. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz metodą potwierdzania sald w zakresie realizowanych zadań;
  17. obsługa biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego;
  18. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa, innymi podmiotami oraz instytucjami kontrolnymi.
 1. Do zadań Biura ds. wynagrodzeń i rozliczeń należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. naliczanie wynagrodzeń pracowników, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, itd. wynagrodzeń bezosobowych pracowników i osób nie będących pracownikami, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, przyznanych stypendiów, nagród finansowych, zasiłków dla nauczycieli, innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych;
  3. naliczanie diet radnych;
  4. realizacja płatności oraz prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej w zakresie wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych pracowników i osób nie będących pracownikami z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, przyznanych stypendiów, nagród finansowych, zasiłków dla nauczycieli, innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w tym diet radnych;
  5. sporządzanie cząstkowych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych w zakresie realizowanych zadań;
  6. prowadzenie obsługi bankowej Urzędu w zakresie realizowanych zadań;
  7. sporządzanie rozliczeń podatku od towarów i usług Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  8. sporządzanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczeń ZUS Urzędu;
  9. przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych Urzędu oraz rozliczeń podatku od towarów i usług województwa;
  10. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz metodą potwierdzania sald w zakresie realizowanych zadań;
  11. obsługa biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego;
  12. współpraca z oddziałami ZUS, Urzędami Skarbowymi, komórkami organizacyjnymi Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa, innymi podmiotami oraz instytucjami kontrolnymi.