Departament Finansów i Skarbu

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia nieobowiązująca

Departament Finansów i Skarbu

Skarbnik: Aleksandra Waszkiewicz
Zastępca dyrektora: Urszula Kucińska
Zastępca dyrektora: Małgorzata Jadanowska

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 113
tel. (89) 521 99 40
fax. (89) 521 99 49

 

 1. W skład Departamentu Finansów i Skarbu wchodzą:
  1. Biuro Planowania i Budżetu (I);
  2. Biuro Księgowości Budżetu Województwa(II);
  3. Biuro Funduszy Strukturalnych (III);
  4. Samodzielne Stanowisko ds. egzekucji administracyjnych (IV);
  5. Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej (V);
  6. Biuro ds. wynagrodzeń i rozliczeń (VI).
 1. Do zadań Biura Planowania i Budżetu należy w szczególności:
  1. prowadzenie prac planistycznych nad projektem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
  2. przygotowanie uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  3. przekazywanie jednostkom informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych;
  4. opracowanie planu finansowego jednostki budżetowej – Urzędu;
  5. prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków budżetu;
  6. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej;
  7. sporządzenie sprawozdawczości statystycznej i opisowej, sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych jednostek budżetowych (w tym Urzędu);
  8. opracowanie zbiorczych informacji opisowych dotyczących realizacji budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej;
  9. analiza, ocena i uzgadnianie danych budżetowych i sprawozdawczych;
  10. realizacja zasad gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  11. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa, innymi podmiotami oraz instytucjami kontrolnymi.
 1. Do zadań Biura Księgowości Budżetu Województwa należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Województwa (z wyjątkiem zadań Biura Funduszy Strukturalnych);
  3. prowadzenie ewidencji księgowej: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wniesionych w formie pieniężnej wadiów i zabezpieczeń w zakresie realizowanych zadań, zabezpieczeń wniesionych w gotówce dotyczących roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powierzonych do rozliczenia/prowadzenia środków, które nie są ujęte w planie finansowym Urzędu;
  4. ewidencja bilansowa majątku oraz uzgadnianie jego finansowania z ewidencją pozabilansową (z wyjątkiem zadań Biura Funduszy Strukturalnych);
  5. weryfikacja stawek amortyzacyjnych;
  6. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz metodą potwierdzania sald w zakresie realizowanych zadań;
  7. sporządzanie sprawozdania finansowego Urzędu (w tym cząstkowego);
  8. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w tym cząstkowego);
  9. sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego;
  10. sporządzanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego;
  11. sporządzanie cząstkowych jednostkowych sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych w zakresie zadań Biura;
  12. sporządzanie sprawozdań statystycznych: F-03 o stanie i ruchu środków trwałych oraz Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych w zakresie realizowanych zadań;
  13. sporządzanie sprawozdań Narodowego Banku Polskiego w zakresie bilansu płatniczego (w tym cząstkowych);
  14. organizacja prac dotyczących badania bilansu jednostki samorządu terytorialnego wraz z obsługą biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego i pozostałych jednostek budżetowych;
  15. prowadzenie obsługi bankowej Województwa;
  16. lokowanie czasowo wolnych środków;
  17. przekazywanie środków na funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
  18. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa, innymi podmiotami oraz instytucjami kontrolnymi.
 1. Do zadań Biura Funduszy Strukturalnych należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Województwa w zakresie funduszy strukturalnych;
  3. prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej w zakresie funduszy strukturalnych;
  4. ewidencja bilansowa majątku oraz uzgadnianie jego finansowania z ewidencją pozabilansową w zakresie funduszy strukturalnych;
  5. prowadzenie ewidencji realizacji planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie funduszy strukturalnych;
  6. prowadzenie obsługi bankowej Urzędu w zakresie funduszy strukturalnych;
  7. prowadzenie ewidencji księgowej wniesionych w formie pieniężnej wadiów i zabezpieczeń w zakresie realizowanych zadań;
  8. weryfikacja formalno-rachunkowa dyspozycji przelewów środków wpływających z komórek merytorycznych i przekazywanie środków na rzecz beneficjentów;
  9. składanie zleceń płatności w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
  10. przekazywanie środków na funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie funduszy strukturalnych;
  11. ewidencja księgowa środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wykonywania planu finansowego;
  12. rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz wyjazdów szkoleniowych w zakresie funduszy strukturalnych;
  13. prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług w zakresie funduszy strukturalnych;
  14. sporządzanie cząstkowego sprawozdania finansowego Urzędu w zakresie funduszy strukturalnych;
  15. sporządzanie cząstkowego bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie funduszy strukturalnych;
  16. sporządzanie cząstkowych jednostkowych sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych w zakresie funduszy strukturalnych;
  17. sporządzanie sprawozdań statystycznych: F-03 o stanie i ruchu środków trwałych oraz Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych, DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług, cząstkowego i zbiorczego sprawozdania RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych w zakresie realizowanych zadań;
  18. sporządzanie sprawozdań Narodowego Banku Polskiego w zakresie bilansu płatniczego w zakresie realizowanych zadań;
  19. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz metodą potwierdzania sald w zakresie realizowanych zadań;
  20. obsługa biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizowanych zadań;
  21. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa, innymi podmiotami oraz instytucjami kontrolnymi.
 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. egzekucji administracyjnych należy w szczególności:
  1. prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie należności z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dla których Marszałek Województwa jest organem egzekucyjnym;
  2. badanie dopuszczalności tytułów wykonawczych do egzekucji;
  3. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i innych ewidencji związanych z prowadzoną egzekucją administracyjną;
  4. poszukiwanie majątku zobowiązanych;
  5. współpraca z innymi organami egzekucyjnymi;
  6. współpraca ze starostami powiatowymi w zakresie prowadzonych spraw;
  7. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  8. weryfikacja i zestawienie zbiorcze sprawozdań z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg;
  9. sporządzenie sprawozdań z operacji finansowych osób prawnych.
 1. Do zadań Biura Księgowości Jednostki Budżetowej należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej w zakresie zadań Biura;
  3. rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz wyjazdów szkoleniowych;
  4. rozliczanie podróży służbowych radnych województwa;
  5. prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług w zakresie realizowanych zadań;
  6. prowadzenie ewidencji realizacji planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego;
  7. sporządzanie cząstkowego sprawozdania finansowego jednostki budżetowej w ramach wykonywanych zadań;
  8. sporządzanie cząstkowych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych w zakresie realizowanych zadań;
  9. sporządzanie sprawozdań Narodowego Banku Polskiego w zakresie bilansu płatniczego w zakresie realizowanych zadań;
  10. sporządzanie sprawozdań statystycznych: F-03 o stanie i ruchu środków trwałych oraz Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych, DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług, cząstkowego i zbiorczego sprawozdania RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych w zakresie realizowanych zadań;
  11. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie należności z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dla których Marszałek Województwa jest wierzycielem;
  12. prowadzenie obsługi bankowej Urzędu w zakresie realizowanych zadań;
  13. ewidencja księgowa środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wykonywania planu finansowego;
  14. prowadzenie ewidencji decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, w szczegółowości pozwalającej na ustalenie zobowiązań roku bieżącego oraz lat przyszłych oraz w rozbiciu na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;
  15. obsługa kasowa Urzędu;
  16. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz metodą potwierdzania sald w zakresie realizowanych zadań;
  17. obsługa biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego;
  18. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa, innymi podmiotami oraz instytucjami kontrolnymi.
 1. Do zadań Biura ds. wynagrodzeń i rozliczeń należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. naliczanie wynagrodzeń pracowników, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, itd. wynagrodzeń bezosobowych pracowników i osób nie będących pracownikami, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, przyznanych stypendiów, nagród finansowych, zasiłków dla nauczycieli, innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych;
  3. naliczanie diet radnych;
  4. realizacja płatności oraz prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej w zakresie wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych pracowników i osób nie będących pracownikami z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, przyznanych stypendiów, nagród finansowych, zasiłków dla nauczycieli, innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w tym diet radnych;
  5. sporządzanie cząstkowych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych w zakresie realizowanych zadań;
  6. prowadzenie obsługi bankowej Urzędu w zakresie realizowanych zadań;
  7. sporządzanie rozliczeń podatku od towarów i usług Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  8. sporządzanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczeń ZUS Urzędu;
  9. przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych Urzędu oraz rozliczeń podatku od towarów i usług województwa;
  10. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz metodą potwierdzania sald w zakresie realizowanych zadań;
  11. obsługa biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego;
  12. współpraca z oddziałami ZUS, Urzędami Skarbowymi, komórkami organizacyjnymi Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa, innymi podmiotami oraz instytucjami kontrolnymi.