Departament Finansów i Skarbu

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia nieobowiązująca

Departament Finansów i Skarbu

Skarbnik: Aleksandra Waszkiewicz
Zastępca dyrektora: Urszula Kucińska
Zastępca dyrektora: Małgorzata Jadanowska

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 113
tel. (89) 521 99 40
fax. (89) 521 99 49

 

 1. W skład Departamentu Finansów i Skarbu wchodzą:
  1. Biuro Planowania i Budżetu (I);
  2. Biuro Księgowości Budżetu Województwa(II);
  3. Biuro Funduszy Strukturalnych (III);
  4. Samodzielne Stanowisko ds. egzekucji administracyjnych (IV);
  5. Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej (V).
 1. Do zadań Biura Planowania i Budżetu należy w szczególności:
  1. prowadzenie prac planistycznych nad projektem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
  2. przygotowanie uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  3. przekazywanie jednostkom informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych;
  4. opracowanie planu finansowego jednostki budżetowej – Urzędu;
  5. prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków budżetu;
  6. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej;
  7. sporządzenie zbiorczej sprawozdawczości statystycznej;
  8. opracowanie zbiorczych informacji opisowych dotyczących realizacji budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej;
  9. realizacja zasad gospodarki finansowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 1. Do zadań Biura Księgowości Budżetu Województwa należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. prowadzenie ewidencji budżetu Województwa (z wyjątkiem zadań Biura Funduszy Strukturalnych);
  3. prowadzenie ewidencji księgowej: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wniesionych w formie pieniężnej wadiów i zabezpieczeń w zakresie realizowanych zadań, zabezpieczeń wniesionych w gotówce dotyczących roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powierzonych do rozliczenia/prowadzenia środków, które nie są ujęte w planie finansowym Urzędu;
  4. ewidencja bilansowa majątku Województwa oraz uzgadnianie jego finansowania z ewidencją pozabilansową (z wyjątkiem zadań Biura Funduszy Strukturalnych);
  5. weryfikacja stawek amortyzacyjnych;
  6. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz metodą potwierdzanie sald składników majątku będących w posiadaniu innych jednostek, rozliczanie wyników inwentaryzacji metodą spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych (z wyjątkiem zadań Biura Funduszy Strukturalnych);
  7. sporządzanie jednostkowego i zbiorczego (z BFS) bilansu z wykonania budżetu Województwa (ORGAN);
  8. sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki budżetowej w zakresie realizowanych zadań;
  9. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych Województwa;
  10. sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych w zakresie realizowanych zadań;
  11. sporządzanie bilansu skonsolidowanego Województwa;
  12. organizacja prac dotyczących badania bilansu jednostek samorządu terytorialnego wraz z obsługą biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek budżetowych;
  13. sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego: F-03 o stanie i ruchu środków trwałych (jednostkowych i zbiorczych) oraz Załączników do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczących nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych (zbiorczych);
  14. sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań Narodowego Banku Polskiego w zakresie bilansu płatniczego;
  15. prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizowanych zadań oraz lokowanie czasowo wolnych środków;
  16. przekazywanie środków na funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie realizowanych zadań;
  17. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Województwa oraz instytucjami kontrolnymi.
 1. Do zadań Biura Funduszy Strukturalnych należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  2. prowadzenie ewidencji księgowej jednostki samorządu terytorialnego (organu) oraz ewidencji księgowej jednostki budżetowej w zakresie funduszy strukturalnych;
  3. prowadzenie ewidencji realizacji planu finansowego Urzędu w zakresie funduszy strukturalnych;
  4. prowadzenie obsługi bankowej Urzędu w zakresie funduszy strukturalnych;
  5. weryfikacja formalno-rachunkowa dyspozycji przelewów wpływających z komórek merytorycznych i przekazywanie środków na rzecz beneficjentów;
  6. składanie zleceń płatności w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
  7. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w zakresie funduszy strukturalnych na podstawie danych ewidencyjnych ujętych w poszczególnych rejestrach;
  8. realizacja zadań dotyczących naliczania i wypłat wynagrodzeń pracowników, diet radnych oraz sporządzanie stosownej sprawozdawczości;
  9. współpraca z oddziałami ZUS i Urzędami Skarbowymi;
  10. współpraca z innymi podmiotami i komórkami w zakresie działania Biura.
 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. egzekucji administracyjnych należy w szczególności:
  1. prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie należności z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dla których Marszałek jest organem egzekucyjnym;
  2. badanie dopuszczalności tytułów wykonawczych do egzekucji;
  3. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i innych ewidencji związanych z prowadzoną egzekucją administracyjną;
  4. poszukiwanie majątku zobowiązanych;
  5. współpraca z innymi organami egzekucyjnymi;
  6. współpraca ze starostami powiatowymi w zakresie prowadzonych spraw;
  7. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  8. weryfikacja i zestawienie zbiorcze sprawozdań z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg.
 1. Do zadań Biura Księgowości Jednostki Budżetowej należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej w zakresie zadań Biura Księgowości Jednostki Budżetowej;
  3. rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych;
  4. rozlicznie podróży służbowych radnych województwa,
  5. prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT w zakresie prowadzonych spraw;
  6. sporządzanie deklaracji Urzędu VAT – 7;
  7. sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki budżetowej w ramach wykonywanych zadań;
  8. sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych;
  9. sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych;
  10. sporządzanie sprawozdań Narodowego Banku Polskiego w zakresie prowadzonych spaw,
  11. prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Marszałkowskiego w zakresie zadań Biura Księgowości Jednostki Budżetowej;
  12. ewidencja księgowa środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wykonywania planu finansowego;
  13. prowadzenie ewidencji decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w związku z realizacją projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, w szczegółowości pozwalającej na ustalenie zobowiązań roku bieżącego oraz lat przyszłych oraz w rozbiciu na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;
  14. obsługa kasowa urzędu;
  15. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu;
  16. współpraca z Urzędem Skarbowym w Olsztynie;
  17. współpraca z instytucjami kontroli.