Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Stowarzyszenia Varmia Cultura z siedzibą w Ignalinie dotycząca realizacji zadania publicznego pn. Czepce warmińskie – inwentaryzacja i dokumentacja dziedzictwa niematerialnego Warmii

Informujemy, że dnia 15 lipca 2021 r. Stowarzyszenie Varmia Cultura z siedzibą w Ignalinie złożyło do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Czepce warmińskie – inwentaryzacja i dokumentacja dziedzictwa niematerialnego Warmii. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest zbieżne z priorytetowymi zadaniami, określonymi w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 dla obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego tj. Wzrost aktywności mieszkańców regionu jako twórców i odbiorców kultury.

Proponowane do realizacji zadanie dotyczy dziedzictwa niematerialnego Warmii tj. obejmuje identyfikację, dokumentowanie i zachowanie umiejętności wytwórstwa tradycyjnego czepca warmińskiego. Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości i wiedzy na temat niematerialnego dziedzictwa regionu oraz tworzenia pozytywnej więzi emocjonalnej ze spuścizną regionu. Możliwość szerokiego dostępu do wiedzy związanej z wzornictwem haftu czepcowego otwiera także drogę do wykorzystania go w celach promocji i rozwoju turystyki, tożsamości regionu Warmii i Mazur oraz rozpoznawalności na tle innych miejsc w naszym kraju. Realizacja zadania przyczynia się do ochrony niematerialnego dziedzictwa regionu oraz wzmacniania jego tożsamości i indywidualności kulturowej.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20 lipca 2021 r., uznając celowość realizacji zadania, będącego przedmiotem złożonej przez Stowarzyszenie oferty, zarekomendował jej dofinansowanie w wysokości 6 700 zł (sześć tysięcy siedemset złotych).

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn lub e-mailowo: dke@warmia.mazury.pl

Załączniki