Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Departament Organizacyjny

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Departament Organizacyjny

Dyrektor: Bogdan Bochenek
Zastępca Dyrektora: Marcin Politewicz
Zastępca Dyrektora: Marek Przybyłek
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 117
tel. (89) 52 19 560
fax. (89) 52 19 569

 

Kancelaria ogólna: 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 381
tel. (0-89) 521-91-35, 521-91-36

 1. W skład Departamentu Organizacyjnego (O) wchodzą:
  1. Biuro Organizacyjne i Kancelarii Ogólnej (I);
  2. Biuro Spraw Pracowniczych (II);
  3. Biuro Obsługi Zarządu (III);
  4. Biuro Obsługi Urzędu (IV);
  5. Biuro ds. Obsługi Transportowej (V);
  6. Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO (VI);
  7. Zespół ds. obsługi archiwum zakładowego (VII);
  8. Biuro ds. Remontów i Administrowania Lokalami Urzędu (VIII).
 2. Do zadań Biura Organizacyjnego i Kancelarii Ogólnej należy w szczególności:
  1. w zakresie spraw organizacyjnych:
   1. opracowywanie projektu i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
   2. opracowywanie projektów innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Urzędu, organizacji i obsługi interesantów oraz obiegu dokumentów,
   3. opiniowanie przed zatwierdzeniem przez Marszałka szczegółowych struktur organizacyjnych poszczególnych Departamentów,
   4. przygotowywanie i monitorowanie, w uzgodnieniu z innymi departamentami, planów pracy Urzędu,
   5. prowadzenie i monitorowanie rejestru zarządzeń Marszałka,
   6. prowadzenie i monitorowanie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Marszałka i Zarząd,
   7. prowadzenie i monitorowanie ewidencji zespołów opiniodawczo-doradczych powołanych zarządzeniem Marszałka,
   8. prowadzenie rejestru fundacji, dla których Samorząd Województwa jest fundatorem lub współfundatorem,
   9. prowadzenie rejestru stowarzyszeń, których Samorząd Województwa jest członkiem,
   10. prowadzenie dokumentacji w sprawie wydawania legitymacji służbowych, wydawanie legitymacji służbowych oraz prowadzenie ich rejestru,
   11. prowadzenie sekretariatów: Wicemarszałków Województwa, Członków Zarządu Województwa, Sekretarza Województwa, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu.
  2. w zakresie spraw Kancelarii Ogólnej
   1. prowadzenie rejestru korespondencji napływowej i wypływającej z Urzędu i ewidencji wpływów specjalnych,
   2. obsługa stanowiska przyjmowania i potwierdzania odbioru dokumentów elektronicznych przesyłanych pocztą elektroniczną oraz z Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
   3. weryfikacja podpisu elektronicznego,
   4. sprawdzanie wpływających dokumentów elektronicznych pod względem formalnym,
   5. dekretacja dokumentów elektronicznych do poszczególnych Departamentów zgodnie ze ścieżkami obiegu w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
   6. wprowadzanie dokumentów do Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
   7. przekazywanie korespondencji Członkom Zarządu i rozdzielanie na poszczególne Departamenty,
   8. przygotowywanie przesyłek pocztowych do nadania,
   9. prowadzenie punktu informacyjnego.
  3. w zakresie systemu zarządzania jakością:
   1. koordynacja i nadzór nad utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 w Urzędzie
   2. tworzenie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością
   3. organizowanie auditów wewnętrznych oraz ich nadzór
   4. badanie satysfakcji klientów Urzędu
   5. organizowanie corocznych przeglądów zarządzania.
 3. Do zadań Biura Spraw Pracowniczych należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu;
  2. prowadzenie spraw osobowych kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych we współdziałaniu z merytorycznym Departamentem;
  3. stała kontrola wykonania funduszu płac;
  4. załatwianie spraw emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu;
  5. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu;
  6. obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  7. przygotowywanie planu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz realizacja form kształcenia zgodnie z regulaminem podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie;
  8. opracowanie projektu i aktualizacja regulaminu pracy;
  9. prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych (zlecenia i o dzieło);
  10. prowadzenie dokumentacji i organizowanie naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie;
  11. prowadzenie dokumentacji i organizowanie służby przygotowawczej w Urzędzie;
  12. udział w przygotowywaniu dokumentacji związanej z realizacją Pomocy Technicznej w zakresie zatrudnienia i wynagradzania pracowników.
 4. Do zadań Biura Obsługi Zarządu należy w szczególności:
  1. opracowanie projektów planów pracy Zarządu oraz terminarza posiedzeń;
  2. kompletowanie wniosków kierowanych na posiedzenia Zarządu;
  3. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu;
  4. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu;
  5. przekazywanie do Kancelarii Sejmiku przyjętych (zatwierdzonych) przez Zarząd i podpisanych przez Marszałka projektów aktów prawnych i materiałów informacyjnych przeznaczonych do rozpatrzenia przez Sejmik Województwa;
  6. przekazywanie uchwał i rozstrzygnięć Zarządu do wykonania merytorycznym Departamentom;
  7. przekazywanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Zarządu objętych zakresem nadzoru tych organów – w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
 5. Do zadań Biura Obsługi Urzędu należy w szczególności:
  1. realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym w zakresie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego;
  2. opracowywanie Projektu Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego;
  3. opracowywanie i realizacja planu wydatków rzeczowych, w zakresie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego;
  4. monitorowowanie wydatków środków pozostających w dyspozycji Departamentu Organizacyjnego;
  5. opracowywanie Planu Zamówień Publicznych w zakresie zadań realizowanych przez Departament Organizacyjny;
  6. monitorowanie i przygotowywanie sprawozdań z wykonania Planu Zamówień Publicznych Departamentu Organizacyjnego;
  7. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia w celu wszczęcia procedur przetargowych;
  8. realizacja zamówień wyłączonych ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzenie analiz rynku i zapytań ofertowych w celu wyłonienia najkorzystniejszego kontrahenta;
  9. prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z ewidencjonowaniem składników majątku trwałego;
  10. przygotowywanie i aktualizacja umów związanych z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Urzędu;
  11. prowadzenie stałej kontroli w zakresie wywiązywania się z umów;
  12. techniczne zabezpieczenie narad, spotkań i uroczystości odbywających się z inicjatywy Marszałka, Wicemarszaków, Członków Zarządu i Gabinetu Marszałka;
  13. prowadzenie ewidencji wydanych i zdanych pieczęci oraz spraw związanych z likwidacją pieczęci;
  14. realizacja zadań związanych z obsługą administracyjną i zapewnieniem techniczno-materiałowych warunków pracy Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz zadań związanych z organizacją wyborów do Sejmiku Województwa.
 6. Do zadań Biura ds. Obsługi Transportowej należy w szczególności:
  1. gospodarka pojazdami służbowymi Urzędu Marszałkowskiego;
  2. koordynacja wykorzystywania samochodów służbowych;
  3. organizacja wykorzystania środków transportu i pracy osób zatrudnionych na stanowiskach kierowców;
  4. rozliczanie i analiza kosztów transportu;
  5. kontrola- na podstawie zamówień i faktur- wielkości zakupowanych towarów i usług;
  6. prowadzenie rejestru osób upoważnionych do kierowania samochodami służbowymi;
  7. sporządzanie umów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz prowadzenie ich rejestru;
  8. współpraca przy opracowywaniu Planu Zamówień Publicznych w zakresie zadań Biura;
  9. monitorowanie i przygotowywanie cząstkowych sprawozdań z wykonania Planu Zamówień Publicznych realizowanych w zakresie zadań Biura;
  10. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zadań Biura;
  11. realizacja zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Do zadań Biura Koordynacji Pomocy Technicznej RPO należy w szczególności:
  1. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań Biura;
  2. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur w zakresie zadań Biura;
  3. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
  4. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  5. współpraca w zakresie przygotowywania sprawozdań/informacji kwartalnych z Osi Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 w zakresie realizowanych zadań;
  6. współpraca przy sporządzaniu informacji kwartalnych z realizacji Programu w zakresie PT RPO WiM 2014-2020;
  7. współpraca przy sporządzaniu sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji Programu w części dotyczącej Osi Pomocy Technicznej w ramach RPO WiM 2014-2020;
  8. przygotowanie budżetu i planowanie finansowe Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 w zakresie realizacji operacji finansowych i kategorii wydatków;
  9. współpraca w obszarze wnioskowania i rozliczania środków finansowych na realizację Programu w zakresie PT RPO WiM 2014-2020;
  10. sporządzanie i realizacja wniosków o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 (w uzgodnieniu z Departamentem Polityki Regionalnej) oraz sporządzanie wniosków o płatność wraz z załącznikami w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 w zakresie kategorii kosztów wyszczególnionych we wnioskach o dofinansowanie:
   1. zatrudniania – w szczególności finansowanie wynagrodzeń oraz wynagrodzeń dodatkowych pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020,
   2. podnoszenia kwalifikacji pracowników – finansowanie w zakresie kosztów organizacji i przeprowadzenia szkoleń, opłaty wpisowe, koszty egzaminów, koszty diet, przejazdów oraz zakwaterowania w związku z udziałem w szkoleniu pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020,
   3. wsparcie eksperckie i prawne – w szczególności finansowanie opracowanych ekspertyz, analiz, studiów, koncepcji, doradztwa specjalistycznego oraz wynagrodzenia ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne,
   4. finansowania kosztów delegacji kontroli oraz kosztów realizacji kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
   5. wsparcie procesu realizacji – w zakresie organizacji i finansowania spotkań, grup roboczych, posiedzeń Komitetu Monitorującego, delegacji niezwiązanych z udziałem w szkoleniach i prowadzeniem kontroli, organizacja procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, w tym wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, tłumaczenia, zakup pracy i publikacji, zakup zbiorów i baz danych, koszty oraz prowizje bankowe, systemy informatyczne,
   6. finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych – w zakresie najmu pomieszczeń biurowych, kosztów eksploatacji, usług telefonicznych i internetowych, amortyzacji, adaptacji i modernizacji pomieszczeń, sal konferencyjnych i szkoleniowych, zakupu i konserwacji, naprawy sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy (tj. meble, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i zakup licencji, sprzętu elektronicznego, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek i innych), leasingu i wynajmu środków transportu, archiwizacji dokumentów, przesyłek pocztowych i kurierskich, ubezpieczenia sprzętu, zakupu podpisu elektronicznego, kosztów badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych, świadczeń związanych z zapewnieniem przez pracowników okularów do pracy przy monitorze,
   7. finansowanie innych wydatków kwalifikowalnych, których nie można przypisać do żadnej z powyższych kategorii kosztów;
  11. współpraca w zakresie prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014- 2020;
  12. koordynacja organizacji i realizacja szkoleń dla kandydatów na ekspertów w zakresie RPO WiM 2014-2020;
  13. koordynacja i realizacja finansowania ekspertów Komisji Oceny Projektów i usług wykonania ekspertyz poprzez zabezpieczenie środków w planie finansowym Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020, oraz ujęcie ich we Wniosku o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach RPO WiM 2014-2020 według zapotrzebowań zgłaszanych przez komórki organizacyjne zaangażowane w realizację RPO WiM 2014-2020 oraz weryfikacja, przygotowanie dokumentów i przekazanie ich do Departamentu Finansów i Skarbu w celu realizacji płatności, a także ujęcie poniesionych wydatków we Wnioskach o płatność;
  14. współpraca i realizacja finansowania działania IP - Przedsiębiorczość w zakresie ujęcia wydatków IP - Przedsiębiorczość w planie finansowym i Wnioskach o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach RPO WiM 2014-2020;
  15. współpraca przy organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 i realizacja finansowania prac Komitetu;
  16. realizacja i koordynacja szkoleń członków Komitetu Monitorującego we współpracy z PR;
  17. współpraca przy przygotowaniu procedur obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych;
  18. współpraca przy przygotowaniu systemu do ewidencji księgowej PT;
  19. realizacja zamówień publicznych w zakresie Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020 o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  20. współpraca w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie Pomocy technicznej w przedmiocie zwrotu środków;
  21. współpraca przy koordynacji realizacji umowy z IP - Przedsiębiorczość;
  22. zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 w zakresie spraw realizowanych w BK PT RPO Departamentu Organizacyjnego;
  23. archiwizacja dokumentów.
 8. Do zadań Zespołu ds. obsługi archiwum zakładowego należy w szczególności:
  1. gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji;
  2. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przejmowania akt do archiwum zakładowego;
  3. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (akt kat. B);
  4. przekazywanie materiałów archiwalnych (akt kat. A) do archiwum państwowego;
  5. bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie.
 9. Do zadań Biura ds. Remontów i Administrowania Lokalami Urzędu należy w szczególności:
  1. prowadzenie bieżących remontów, napraw i konserwacji;
  2. realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym w zakresie remontów, napraw i konserwacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego;
  3. administrowanie i gospodarowanie lokalami biurowymi Urzędu;
  4. współpraca przy opracowywaniu Projektu Budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w zakresie zadań Biura;
  5. współpraca przy opracowywaniu Planu Zamówień Publicznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  6. monitorowanie i przygotowywanie cząstkowych sprawozdań z wykonania Planu Zamówień Publicznych w zakresie remontów, napraw i konserwacji;
  7. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  8. realizacja zamówień wyłączonych ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzanie analiz rynku i zapytań ofertowych w celu wyłonienia najkorzystniejszego kontrahenta, w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  9. przygotowywanie i aktualizacja umów związanych z administrowaniem i gospodarowaniem lokalami biurowymi Urzędu;
  10. prowadzenie stałej kontroli w zakresie wywiązywania się z umów.
 10. Przy wykonywaniu innych zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 niż wskazane w ust. 7 Departament Organizacyjny współpracuje z departamentami Urzędu oraz innymi instytucjami, wchodzącymi w skład systemu instytucjonalnego zarządzania RPO WiM 2014-2020.