Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Termin załatwienia

W terminie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej

Osoba kontaktowa

Karolina Hoch-Pająk

Miejsce załatwienia

Departament Organizacyjny

ul. Emilii Plater 1, pok. 117

Telefon kontaktowy

(089) 521 95 88, 521 95 77

Sposób załatwienia

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Miejsce odbioru

Departament Organizacyjny

ul. Emilii Plater 1, pok. 119

Wymagane Dokumenty

 • List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 • Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy.
 • Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
 • Kserokopie referencji lub opinii.
 • Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – www.bip.warmia.mazury.pl oraz w sekretariacie Departamentu Organizacyjnego przy ul. Emilii Plater 1, pok. 117.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Czas realizacji

Od daty opublikowania ogłoszenia o naborze do czasu zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej

Podstawa prawna

 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie (Zarządzenie Marszałka Województwa z dnia 12 kwietnia 2012 roku Nr 33/2012)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458 ze zm.)

Załączniki: