Wersja obowiązująca z dnia

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Termin załatwienia

W terminie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej

Osoba kontaktowa

Joanna Gacioch

Miejsce załatwienia

Departament Organizacyjny

ul. Emilii Plater 1, pok. 117 oraz pok. 128

Telefon kontaktowy

(089) 521 95 88, 521 95 77

Sposób załatwienia

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Miejsce odbioru

Departament Organizacyjny

ul. Emilii Plater 1, pok. 119

Wymagane Dokumenty

 • List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku;
 • Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae;
 • Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz wymagane doświadczenie zawodowe;
 • Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - http://bip.warmia.mazury.pl/ oraz w sekretariacie Departamentu Organizacyjnego przy ul. Emilii Plater 1, pok. 117;
 • Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku;
 • Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - http://bip.warmia.mazury.pl/
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – http://bip.warmia.mazury.pl
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.);
 • Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

Czas realizacji

Od daty opublikowania ogłoszenia o naborze do czasu zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej

Podstawa prawna

 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie (Zarządzenie Marszałka Województwa z dnia 12 kwietnia 2012 roku Nr 33/2012)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn. zm.);

Załączniki: