Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Wydania wtórnika zaświadczenia ADR

Podstawowe informacje:

W przypadku utraty zaświadczenia ADR, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydaję wtórnik zaświadczenia ADR.

Wtórnik zaświadczenia wydaję się osobą, które utraciły zaświadczenie ADR wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub podmiot prowadzący kursy ADR na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego (dot. osób, które otrzymały zaświadczenie ADR przed 1 stycznia 2012 r.)

W przypadku osób, które utraciły zaświadczenie ADR wydane przez inny podmiot, właściwym do wydania wtórnika zaświadczenia ADR jest odpowiednio właściwy marszałek województwa albo Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Warunek wydania zaświadczenia ADR:

Złożenie przez kierowcę w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, pisemnego wniosku wraz z załączonymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

 
  1. Wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR (załącznik nr 1)
  2. Formularz zgłoszeniowy* wraz z naklejonym zdjęciem* (załącznik nr 2)
  3. Dowód uiszczenia opłaty

UWAGA:
* Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego znajduję się w załączniku nr 3
* Fotografia kierowcy powinna spełniać następujące warunki: aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, przedstawiająca kierowcę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w takim sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Opłaty:

Wysokości opłaty za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR wynosi 50,50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy)

ADRES:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

NUMER KONTA:
15 1030 1218 0000 0000 9250 0004

TYTUŁ PRZELEWU:
"opłata za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR + imię i nazwisko kierowcy (np. Jan Kowalski)"

Termin załatwienia

W terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów

Miejsce złożenia wymaganych dokumentów:

ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

OSOBIŚCIE:
Sekretariat Departament Infrastruktury i Geodezji pokój nr 210

KONTAKT

Pracownik merytoryczny:
Karol Litwiniuk – Samodzielne stanowisko ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych ADR
tel. (089) 512-59-17
tel. i fax. sekretariat (089) 512-59-00
e-mail: k.litwiniuk@umwwm.pl

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 Nr 227, poz. 1367 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 2014 poz. 304 j.t.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681)

Załączniki: