Wersja obowiązująca z dnia

Wydanie wtórnika zaświadczenia ADR

Podstawowe informacje:

W przypadku utraty zaświadczenia ADR, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydaję wtórnik zaświadczenia ADR.

Wtórnik zaświadczenia wydaję się osobą, które utraciły zaświadczenie ADR wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub podmiot prowadzący kursy ADR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W przypadku osób, które utraciły zaświadczenie ADR wydane przez inny podmiot, właściwym do wydania wtórnika zaświadczenia ADR jest odpowiednio właściwy marszałek województwa albo Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Warunek wydania zaświadczenia ADR:

Złożenie przez kierowcę w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, pisemnego wniosku wraz z załączonymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR – załącznik nr 1;
 2. formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem1)) – załącznik nr 2;
 3. klauzula informacyjna – załącznik nr 3;
 4. dowód uiszczenia opłaty.

Objaśnienia:
1) Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 4.

Miejsce złożenia dokumentów

 • ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO:
  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Infrastruktury i Geodezji
  ul. Głowackiego 17
  10-447 Olsztyn
 • OSOBIŚCIE:
  Sekretariat Departament Infrastruktury i Geodezji pokój nr 210

Opłata:

 1. za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50 zł.
 2. za wpis do bazy CEPiK wynosi 0,50 zł.

Opłatę w wysokości 50,50 zł należy uiścić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 86 1090 2718 0000 0001 4649 4218
TYTUŁ PRZELEWU: "opłata za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR + imię i nazwisko kierowcy (np. Jan Kowalski)"

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Kontakt

Samodzielne Stanowisko ds. transportu towarów niebezpiecznych (ADR)
tel. (089) 512-59-17
tel. sekretariat (089) 512-59-00
e-mail: k.litwiniuk@warmia.mazury.pl

Pouczenie

Kierowca, który po uzyskaniu wtórnika odzyskał utracony dokument, jest obowiązany zwrócić ten dokument Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia jego odzyskania - art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 poz. 154 ze zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 2018 poz. 683 t.j.)
 3. rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 poz. 2546 t.j.)

Załączniki