Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne

Nazwa sprawy:

Zgłoszenie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne

Osoba kontaktowa:

Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych
Jolanta Karwacka – Główny Specjalista
Marlena Kowalska - Inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 65
89 512 54 73

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Wymagane Dokumenty:

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko powinno spełniać wymagania określone w art. 152 ust 2 -6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) i zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5. wielkość i rodzaj emisji;
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 8. sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1 lub 2.

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Sprzeciw jest wnoszony, jeżeli:

 1. eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
 2. instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.

Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Prowadzący instalację jest obowiązany:

 1. przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
  1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
  2. zakończeniu eksploatacji instalacji,
  3. zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c;
 2. dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

Ponadto wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji, emitujących pola elektromagnetyczne powinien zawierać szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 879):

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU DANYCH UJĘTYCH W ZGŁOSZENIU INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

 1. W zgłoszeniu instalacji stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV podaje się następujące dane:
  1. współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie słupów linii napowietrznej, załamań linii kablowej i głównej bramy wjazdowej stacji elektroenergetycznej, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
  2. ogólny opis sposobu (sposobów) zagospodarowania otoczenia instalacji, na podstawie dostępnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie;
  3. napięcie znamionowe1);
  4. prąd znamionowy2);
  5. długość linii w kilometrach;
  6. minimalną znamionową odległość przewodu pod napięciem od powierzchni ziemi;
  7. kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);
  8. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), jeśli takie były wymagane3).
 2. W zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, podaje się następujące dane:
  1. współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie anten4) instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
  2. częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji;
  3. wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra;
  4. równoważne moce promieniowane izotropowo5) poszczególnych anten instalacji;
  5. zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania6) poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania;
  6. kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania8);
  7. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3).
 3. W zgłoszeniu instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej podaje się następujące dane:
  1. dla instalacji z nadajnikiem o maksymalnej mocy wyjściowej:
   1. do 150 W - adres, pod którym instalacja jest eksploatowana,
   2. powyżej 150 W - współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie punktów zasilania anten4) instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
  2. częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji;
  3. wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra;
  4. równoważne moce promieniowane izotropowo5) poszczególnych anten instalacji;
  5. zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania6) poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania;
  6. kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania;
  7. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3), 9);
  8. datę wydania i numer pozwolenia na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, o których mowa w przepisach w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne powinno zawierać formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879);

Zgłoszenie przedkłada się w jednym egzemplarzu.

Do zgłoszenia należy również dołączyć również:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2. dokument potwierdzający pełnomocnictwo;
 3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej:
  - za przyjęcie zgłoszenia,
  -za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest wniesienie opłaty skarbowej. Zgłoszenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 120 zł.
 2. W przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wniesienie opłaty skarbowej w wysokości - 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia zgłoszenia, na konto Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn:

 

PKO Bank Polski S.A.
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia sprzeciwu w formie decyzji, dokonującemu zgłoszenia/prowadzącemu instalację przysługuje prawo do odwołania od wydanej decyzji do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Podstawa prawna:

Art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).