Zgłoszenie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia nieobowiązująca

Zgłoszenie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne

Nazwa sprawy:

Zgłoszenie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa:

Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych
Jerzy Kazimierczak - Główny Specjalista

Telefon kontaktowy:

89 512 54 65
55 236 36 01 wew. 110
55 233 75 74 wew. 110

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18
82-300 Elbląg

Sposób załatwienia:

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji

Miejsce odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

Zgłoszenie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne powinno spełniać wymagania:
 1. art. 152 ust. 2 stawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) i powinno zawierać:
  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
  4. czas funkcjonowania instalacji ( dni tygodnia i godziny);
  5. wielkość i rodzaj emisji;
  6. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji;
  7. informację , czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
 2. Ponadto wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji, emitujących pola elektromagnetyczne powinien zawierać szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 879)

W zgłoszeniu instalacji stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV podaje się następujące dane:

 1. współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie słupów linii napowietrznej, załamań linii kablowej i głównej bramy wjazdowej stacji elektroenergetycznej, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
 2. ogólny opis sposobu (sposobów) zagospodarowania otoczenia instalacji, na podstawie dostępnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie;
 3. napięcie znamionowe1);
 4. prąd znamionowy2);
 5. długość linii w kilometrach;
 6. minimalną znamionową odległość przewodu pod napięciem od powierzchni ziemi;
 7. kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);
 8. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), jeśli takie były wymagane3).

W zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, podaje się następujące dane:

 1. współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie anten4) instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
 2. częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji;
 3. wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra;
 4. równoważne moce promieniowane izotropowo5) poszczególnych anten instalacji;
 5. zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania6) poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania;
 6. kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania8);
 7. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3).

W zgłoszeniu instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej podaje się następujące dane:

 1. dla instalacji z nadajnikiem o maksymalnej mocy wyjściowej:
  1. do 150 W - adres, pod którym instalacja jest eksploatowana,
  2. powyżej 150 W - współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie punktów zasilania anten4) instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
 2. częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji;
 3. wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra;
 4. równoważne moce promieniowane izotropowo5) poszczególnych anten instalacji;
 5. zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania6) poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania;
 6. kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania;
 7. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3), 9);
 8. datę wydania i numer pozwolenia na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, o których mowa w przepisach w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Objaśnienia:

 1. Dla stacji elektroenergetycznych - napięcia znamionowe. Napięcie znamionowe jest to napięcie, na które instalacja została zaprojektowana.
 2. Dotyczy linii elektroenergetycznych. Prąd znamionowy jest to: w przypadku linii o napięciu 110 kV - prąd, na jaki linia została zaprojektowana, a w przypadku linii o napięciu powyżej 110 kV - prąd występujący w sieci w czasie jej normalnej pracy.
 3. Obowiązek wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wynika z art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
 4. Antena jest urządzeniem przeznaczonym do wypromieniowania energii fali elektromagnetycznej.
 5. Równoważna moc promieniowana izotropowo, czyli zastępcza moc promieniowana izotropowo (EIRP), jest to iloczyn mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny odniesionego do źródła izotropowego.
 6. Oś głównej wiązki promieniowania anteny jest to linia prosta poprowadzona przez środek elektryczny anteny w kierunku wiązki głównej promieniowania tej anteny. Kierunek wiązki głównej promieniowania anteny jest kierunkiem wiązki zawierającym kierunek maksymalnego promieniowania.
 7. Zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego.
 8. Nie dotyczy radiolinii.
 9. Zgodnie z art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska przez pomiar rozumie się również obserwacje oraz analizy.

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne powinno zawierać:

 1. formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 879);
 2. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 3. dokument potwierdzający pełnomocnictwo;
 4. dokument potwierdzający uiszczenia opłaty skarbowej .

Opłaty:

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 120,00 zł.

W przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wniesienie opłaty skarbowej w wysokości - 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, na konto Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia sprzeciwu w formie decyzji, dokonującemu zgłoszenia/prowadzącemu instalację przysługuje prawo do odwołania od wydanej decyzji do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu.

Podstawa prawna:

Art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).