Wersja obowiązująca z dnia

Łowiectwo

Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem administracji w zakresie łowiectwa na terenie województwa:

 • Określanie zakończenia okresu zbioru roślin uprawnych;
 • Weryfikacja spełniania przez przedsiębiorców warunków wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania;
 • Przygotowywanie projektów uchwał sejmiku ws. podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii;
 • Skracanie okresów polowań na zwierzęta łowne na terenie województwa;
 • Przygotowywanie projektów zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.
 • Szacowanie szkód łowieckich powstałych w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie);
 • Przygotowywanie projektów uchwał sejmiku ws. określenia miejsca, warunków, czasu i sposobów ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej;
 • Uzgadnianie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych sporządzanych przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
 • Udział przedstawiciela samorządu województwa w komisjach egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dla nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego oraz selekcjonerskie dla członków Polskiego Związku Łowieckiego.
Uchwała Nr XXII/371/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie „Podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie” (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2021 r., poz. 326) - obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

Miejsce załatwiania spraw:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro ds. Łowiectwa
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Osoby do kontaktu:

 • Paweł Bobek – Kierownik Biura ds. Łowiectwa (89) 613 13 24
 • Jacek Alberski – Straszy Inspektor (89) 613 13 25
 • Piotr Knopek - Straszy Inspektor (89) 613 13 27
 • Marta Pasemko – Podinspektor (89) 613 13 28
 • Kamil Grzymkowski – Podinspektor (89) 613 12 28
 • Andrzej Rykowski – Pomoc Administracyjna (89) 613 13 26

Przejdź do sprawy:

Zgłoszenie szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skłąd obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie).

Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

Załączniki