Wersja archiwalna z dnia

Baterie i akumulatory

Dotyczy:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach reguluje prawa i obowiązki podmiotów:
– wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory;
– dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
– zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
– użytkujących baterie lub akumulatory

Ustawa określa:
wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów; – zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
– zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Przepisy ustawy stosuje się do:
1) wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;
2) zużytych baterii i zużytych akumulatorów

Przepisów ustawy w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania, w tym dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, nie stosuje się do
1) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg;
2) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

ZWOLNIENIE TO STANOWI POMOC DE MINIMIS i ma zastosowanie jeżeli przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.),
 2. informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w lit. a, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych;

WPROWADZAJĄCY BATERIE LUB AKUMULATORY – przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę:

 1. dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,
 2. który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach;
WPROWADZENIE DO OBROTU - odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji;
Wprowadzenie do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju następuje z dniem:
 1. wydania baterii lub akumulatorów z magazynu lub przekazania osobie trzeciej, z przeznaczeniem do używania lub dystrybucji na terytorium kraju - w przypadku baterii lub akumulatorów wyprodukowanych na terytorium kraju;
 2. wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie;
 3. przywozu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju.
Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory:

 • Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami;
 • Umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami;
 • Prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;
 • Zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • Zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dotyczącej zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych;
 • Osiągnięcie poziomów zbierania w wysokości 45 %;
 • Jeżeli wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne nie wykonał obowiązku osiągnięcia poziomów zbierania - ponoszenie opłaty produktowej.
 • Finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych;
 • Sporządzanie w terminie do 15 marca roku za poprzedni rok kalendarzowy rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zawierającego informacje:
  1. o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
  2. wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę,
  3. informacje o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków,
  4. w przypadku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych:
   • informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
   • informacje o wysokości należnej opłaty produktowej - w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
   • wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którym wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę, oraz wykaz miejsc odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.

Publiczne kampanie edukacyjne

Wykonując ten obowiązek wprowadzający baterie i akumulatory:
 1. przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne, kwotę co najmniej równą tej opłacie, albo
 2. wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynosi 0,03 zł za kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów.
Opłata na publiczne kampanie edukacyjne stanowi iloczyn stawki, oraz masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, przez wprowadzającego baterie lub akumulatory.
Wprowadzający baterie lub akumulatory nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym.
Wprowadzający baterie lub akumulatory może wykonywać obowiązki za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego.
Podmiot pośredniczący jest obowiązany posiadać wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001.
Wykonywanie obowiązków wprowadzającego baterie lub akumulatory za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Podmiot pośredniczący przed rozpoczęciem działalności jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Obowiązki sprzedawcy detalicznego kwasowo-ołowiowych baterii lub akumulatorów samochodowych:

 • Przyjęcie zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego;
 • Umieszczenie w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informacji o warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży oraz o punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zorganizowanych przez ich producenta lub innego wprowadzającego, którego baterie lub akumulatory sprzedaje;
 • Pobranie od kupującego niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego;
 • W terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.
 • Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej, o której mowa w ust. 1-3, następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.
 • Przekazanie nieodebranej opłaty depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę tego sprzedawcy, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.
 • Sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.
Obowiązki zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory:
 • Odebranie zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od prowadzącego miejsce odbioru, z którym ma zawartą umowę;
 • Przekazanie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych. Zaświadczenie sporządza w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym ma podpisaną umowę, drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci pozostaje u zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory.
 • Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę, lub zbiorcze informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w przypadku zbierającego, który ma podpisaną umowę z podmiotem pośredniczącym – w terminie do 15 marca za rok poprzedni.
Obowiązki prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów:
 • Przetwarzanie i recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz powstających z nich odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi;
 • Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który ma zawartą z wprowadzającym baterie lub akumulatory umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1, jest obowiązany do przyjmowania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, bez możliwości żądania zapłaty za ich przyjęcie
 • Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach. Zaświadczenie sporządza w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym ma podpisaną umowę, drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci pozostaje u prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
 • Obowiązek sporządzania – w terminie do 15 marca za rok poprzedni - rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zawierającego informacje:
  1. rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
  2. rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
  3. osiągniętych poziomach recyklingu,
  4. osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

Termin załatwienia:

Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania składają je za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Uwaga: wprowadzający baterie lub akumulatory, zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory przenośne, prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów:

Sprawozdania za 2019 rok należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do 11 września 2020 r. za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Instrukcje – krok po kroku system bdo - sprawozdawczość

Osoby do kontaktu:

 1. Agnieszka Rzymowska - Kierownik Biura, nr tel. 89/512 54 66
 2. Monika Zielińska – główny specjalista, nr tel. 89/512 54 43
 3. Anna Ławrynowicz - inspektor, nr tel. 89/ 512 54 56

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska

Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Opłaty:

Opłatę produktową, nieodebraną opłatę depozytową oraz opłatę z tytułu publicznych kampanii edukacyjnych należy wnieść na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy) w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

SANTANDER BANK S.A.
19 1090 2718 0000 0001 4649 6833

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Załączniki