Wersja nieobowiązująca z dnia

Baterie i akumulatory

Dotyczy:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2019 r. o bateriach i akumulatorach reguluje prawa i obowiązki podmiotów:
– wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory;
– dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
– zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
– użytkujących baterie lub akumulatory.

Ustawa określa:
– wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;
– zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
– zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Przepisy ustawy stosuje się do:
1) wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;
2) zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Przepisów ustawy w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania, w tym dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, nie stosuje się do:
1) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg;
2) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

ZWOLNIENIE TO STANOWI POMOC DE MINIMIS - ma zastosowanie jeżeli przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

Obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory:

 • Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami;
 • Umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami;
 • Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dotyczącej zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych;
 • Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do osiągnięcia poziomów zbierania;
 • Jeżeli wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne nie wykonał obowiązku osiągnięcia poziomów zbierania jest obowiązany do ponoszenia opłaty produktowej.
 • Prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;
 • Zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • Finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych;

Wykonując ten obowiązek wprowadzający baterie i akumulatory:
1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne, kwotę co najmniej równą tej opłacie, albo
2) wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynosi 0,03 zł za kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne stanowi iloczyn stawki, oraz masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, przez wprowadzającego baterie lub akumulatory.

Wprowadzający baterie lub akumulatory nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym.

Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza sprawozdanie zawierające informacje:
– rodzaju ilości i masie wprowadzonych baterii i akumulatorów;
– wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne;
– wykazie zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza dodatkowo sprawozdanie:
– o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne;
– o wysokości należnej opłaty produktowej.

Obowiązki w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach mogą być wykonywane przez podmiot pośredniczący posiadający wdrożony system zarządzania środowiskowego.

Obowiązki sprzedawcy detalicznego kwasowo-ołowiowych baterii lub akumulatorów samochodowych

 • Umieszczenie w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informacji o warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży oraz o punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zorganizowanych przez ich producenta lub innego wprowadzającego, którego baterie lub akumulatory sprzedaje;
 • Przyjęcie zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego;
 • Pobranie od kupującego niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego;
 • W terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.
 • Przechowywanie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą;
 • Przekazanie nieodebranej opłaty depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę tego sprzedawcy, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.
 • Sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Obowiązki zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory:

 • Odebranie zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od prowadzącego miejsce odbioru, z którym ma zawartą umowę;
 • Przekazanie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • Zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje zużyte baterie lub zużyte akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania, sporządza sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania) ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ma zawartą umowę;
 • Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych. Zaświadczenie sporządza w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym ma podpisaną umowę, drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci pozostaje u zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

Obowiązki prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

 • Przetwarzanie i recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz powstających z nich odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi;
 • Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który ma zawartą z wprowadzającym baterie lub akumulatory umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1, jest obowiązany do przyjmowania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, bez możliwości żądania zapłaty za ich przyjęcie
 • Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach. Zaświadczenie sporządza w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym ma podpisaną umowę, drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci pozostaje u prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
 • Sporządzenie sprawozdania zawierającego informacje o
  – rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  – rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
  – osiągniętych poziomach recyklingu,
  – osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.
 • Dodatkowo w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy, sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa sprawozdań w zakresie:
  – wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych,
  – wydajności i recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,
  – wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów.

Termin załatwienia:

Do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami

Osoby do kontaktu:

 1. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56
 2. Kamila Młynarz, nr tel. 89/ 512 54 46

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Numer rachunku bankowego do wpłat z tytułu:

 • opłaty produktowej;
 • dodatkowej opłat produktowej;
 • środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne;
 • nieodebranej opłaty depozytowej

Baterie i akumulatory - Bank Handlowy w Warszawie S.A. 17 1030 1218 0000 0000 9250 1035

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Załączniki